ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
หน่วยงานภายใน

       ๑. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

          ๑.๑. งานอัตรากำลัง

          ๑.๒. งานสรรหาบรรจุแต่งตั้งและพัฒนาบุคลากร
          ๑.๓. งานบริหารบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่)

ลิงค์เพื่ออ่านมติการประชุมแยกตามเดือน

 

ระบบจำแนกตำแหน่งแบบแท่ง (Broadband)

BD14981 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับแก้ไข)
BD14981 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (แบบแท่ง)

 

KM (Knowledge Management)

BD14981 Introduction to KM                                  

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.)

BD14981 แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
 BD14981 แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับปรับปรุงตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
BD14981 แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

 

ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลนครเชียงใหม่

BD14981 ช่องทางในการร้องเรียน                            


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล

BD14981 เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561

 

หนังสือคู่มือการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น

BD14981 หนังสือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง
BD14981 หนังสือสมรรถนะหลัก
BD14981 หนังสือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน
BD14981 หนังสือสมรรถนะประจำผู้บริหาร

 

ระบบจำแนกตำแหน่งแบบแท่ง (Broadband)

BD14981 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับแก้ไข)
BD14981 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (แบบแท่ง)

 

รายงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

BD14981 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
BD14981 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
BD14981 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
BD14981 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
BD14981 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
BD14981 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ลิงค์เพื่อเข้าอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

 
บทความเผยแพร่

 เคล็ดลับและมารยาทในการทำงาน

๑๙/๐๓/๒๕๕๗

10 วิธีถนอมสายตา หน้าจอคอมพิวเตอร์

 ๐๔/๑๑/๒๕๕๖
ลับคมให้สมอง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์  ๐๑/๐๗/๒๕๕๖
บทความ วิธีทำงานอย่างมีความสุข ๔/๐๔/๒๕๕๖
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ๘ โรคร้ายของวัยทำงาน Working Syndrome ๒๕/๐๓/๒๕๕๖
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ๑๐๐ วิธีทำให้คนยอมทำงานให้เราด้วยความเต็มใจและมีแรงจูงใจที่ดี ๐๗/๑๑/๒๕๕๕
บทความ การจัดการแนวพุทธ ๑๔/๑๐/๒๕๕๔
บทความ งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์ ๐๓/๐๒/๒๕๕๕
บทความ วิธีทำงานอย่างมีความสุข ๒๘/๐๕/๒๕๕๕
 :: แบบฟอร์มต่างๆ
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ๒๒/๐๘/๒๕๕๙
ตัวอย่างข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ๐๔/๐๘/๒๕๕๙
แบบฟอร์มการประเมินฯ(พนักงานครูเทศบาล,ผู้บริหาาร,ศึกษานิเทศก์) ๑๓/๐๖/๒๕๕๙
ตัวอย่างแบบประเมินใช้สูตรในการคำณวน ส่วนที่ 1-2(แบบสำเร็จ Excel) ๐๔/๐๘/๒๕๕๙
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่(Word) ๐๑/๐๘/๒๕๕๙
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙
 แบบฟอร์มใบลา ๐๓/๐๒/๒๕๕๕
   
 

 

BD14981 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559