ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
หน่วยงานภายใน

       ๑. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

          ๑.๑. งานอัตรากำลัง

          ๑.๒. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง และพัฒนาบุคลากร
          ๑.๓. งานบริหารบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่)

ลิงค์เพื่ออ่านมติการประชุมแยกตามเดือน

 

ระบบจำแนกตำแหน่งแบบแท่ง (Broadband)

BD14981 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับแก้ไข)
BD14981 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (แบบแท่ง)

 

KM (Knowledge Management)

BD14981 Introduction to KM                                  

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.)

BD14981 แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล

BD14981 เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2558

 

หนังสือคู่มือการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น

BD14981 หนังสือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง
BD14981 หนังสือสมรรถนะหลัก
BD14981 หนังสือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน
BD14981 หนังสือสมรรถนะประจำผู้บริหาร

 

ระบบจำแนกตำแหน่งแบบแท่ง (Broadband)

BD14981 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับแก้ไข)
BD14981 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (แบบแท่ง)

 

รายงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

BD14981 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
BD14981 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
BD14981 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
BD14981 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
BD14981 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ลิงค์เพื่อเข้าอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

 
บทความเผยแพร่

 เคล็ดลับและมารยาทในการทำงาน

๑๙/๐๓/๒๕๕๗

10 วิธีถนอมสายตา หน้าจอคอมพิวเตอร์

 ๐๔/๑๑/๒๕๕๖
ลับคมให้สมอง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์  ๐๑/๐๗/๒๕๕๖
บทความ วิธีทำงานอย่างมีความสุข ๔/๐๔/๒๕๕๖
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ๘ โรคร้ายของวัยทำงาน Working Syndrome ๒๕/๐๓/๒๕๕๖
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ๑๐๐ วิธีทำให้คนยอมทำงานให้เราด้วยความเต็มใจและมีแรงจูงใจที่ดี ๐๗/๑๑/๒๕๕๕
บทความ การจัดการแนวพุทธ ๑๔/๑๐/๒๕๕๔
บทความ งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์ ๐๓/๐๒/๒๕๕๕
บทความ วิธีทำงานอย่างมีความสุข ๒๘/๐๕/๒๕๕๕
 :: แบบฟอร์มต่างๆ
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ๒๒/๐๘/๒๕๕๙
ตัวอย่างข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ๐๔/๐๘/๒๕๕๙
แบบฟอร์มการประเมินฯ(พนักงานครูเทศบาล,ผู้บริหาาร,ศึกษานิเทศก์) ๑๓/๐๖/๒๕๕๙
ตัวอย่างแบบประเมินใช้สูตรในการคำณวน ส่วนที่ 1-2(แบบสำเร็จ Excel) ๐๔/๐๘/๒๕๕๙
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่(Word) ๐๑/๐๘/๒๕๕๙
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ๒๑/๐๔/๒๕๕๙
 แบบฟอร์มใบลา ๐๓/๐๒/๒๕๕๕
   
 

 

BD14981 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559