33580

วิสัยทัศน์

“นครเชียงใหม่เป็น
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
มีเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยการบริหารภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล”

 

 

 

งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครเชียงใหม่


DITP


 


building-controlcm

 

cm.sanitaryCustom

 

cultural-centre

 

ssruic.ssru.ac.th

Banner-nacc

  

 Mail-Banner300-100

 

Login

00839724
Today
This Week
This Month
All days
182
6015
6015
839724

Your IP: 3.82.52.91
bullet bar ข้อมูลเทศบาล
 ประวัติความเป็นมา  ตราสัญลักษณ์  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์  อำนาจหน้าที่  โครงสร้างการบริหาร
 ทำเนียบผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการประจำ  หน่วยงานที่อยู่นอกสำนักงานฯ  แผนที่เทศบาล
 อัตรากำลัง  ข้อมูลด้านการคลัง  พระราชบัญญัติเทศบาล    

 

 

 bullet bar ข้อมูลด้านการคลังของเทศบาลนครเชียงใหม่

 

งบแสดงฐานะการเงิน ปี ๒๕๖๐ [เปิดอ่าน]
  ข้อมูลด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [เปิดอ่าน]
งบแสดงฐานะการเงิน ปี ๒๕๕๙ [เปิดอ่าน]
  ข้อมูลรายจ่ายจริงตามเทศบัญญัติ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [เปิดอ่าน]
  ข้อมูลรายจ่ายจริงตามเทศบัญญัติ งบประมาณประจำปีรวมเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๕๘ [เปิดอ่าน]
  ข้อมูลด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [เปิดอ่าน]
  ข้อมูลรายจ่ายจริงตามเทศบัญญัติ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [เปิดอ่าน]
  ข้อมูลรายจ่ายจริงตามเทศบัญญัติ งบประมาณประจำปีรวมเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๕๗ [เปิดอ่าน]
  ข้อมูลด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [เปิดอ่าน]
  ข้อมูลรายจ่ายจริงตามเทศบัญญัติ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ [เปิดอ่าน]
  ข้อมูลรายจ่ายจริงตามเทศบัญญัติ งบประมาณประจำปีรวมเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๕๖ [เปิดอ่าน]
  ข้อมูลด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [เปิดอ่าน]
ข้อมูลรายจ่ายจริงตามเทศบัญญัติ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ [เปิดอ่าน
ข้อมูลรายจ่ายจริงตามเทศบัญญัติ งบประมาณประจำปีรวมเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๕๕ [เปิดอ่าน
ข้อมูลด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ [เปิดอ่าน
งบแสดงผลการดำเนินงานรวมรายจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสมปี ๒๕๕๓ [เปิดอ่าน]
งบแสดงฐานะการเงิน ปี ๒๕๕๓ [เปิดอ่าน]
งบแสดงผลการดำเนินงานรวมรายจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสมปี ๒๕๕๒ [เปิดอ่าน]
งบแสดงฐานะการเงิน ปี ๒๕๕๒ [เปิดอ่าน]
งบแสดงผลการดำเนินงานรวมรายจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสมปี ๒๕๕๑ [เปิดอ่าน]
งบแสดงฐานะการเงิน ปี ๒๕๕๑ [เปิดอ่าน]
งบทรัพย์สิน ปี ๒๕๕๑ [เปิดอ่าน]
งบแสดงผลการดำเนินงานรวมรายจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสมปี ๒๕๕๐ [เปิดอ่าน]
งบแสดงฐานะการเงิน ปี ๒๕๕๐ [เปิดอ่าน]
งบทรัพย์สิน ปี ๒๕๕๐ [เปิดอ่าน]