33580

วิสัยทัศน์

“นครเชียงใหม่เป็น
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
มีเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยการบริหารภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล”

 

 

 

งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครเชียงใหม่


DITP


 


building-controlcm

 

cm.sanitaryCustom

 

cultural-centre

 

ssruic.ssru.ac.th

Banner-nacc

  

 Mail-Banner300-100

 

Login

00839680
Today
This Week
This Month
All days
138
5971
5971
839680

Your IP: 3.82.52.91

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์

เทศบาลนครเชียงใหม่ ("เทศบาล") ได้จัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ของเทศบาล ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเทศบาลและผู้สนใจทั่วไป การใช้เว็บไซต์ของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ดังนั้นขอความกรุณาท่านศึกษาข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

 

ข้อจำกัดความรับผิด

เทศบาลจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมทั้งความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เป็นผลสืบเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวและต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของท่านอันเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์นี้หรือไวรัสจากอีเมล์ที่ส่งจากเว็บไซต์หรือจากการใช้งานเว็บไซต์นี้

การใช้สื่อมัลติมิเดียที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ท่านจะต้องใช้ดุลยพินิจของท่านเองว่าจะสามารถนำไปใช้งานได้ และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์อันเฉพาะเจาะจงของท่านหรือไม่ และจะก่อให้เกิดการละเมิดใด ๆ หรือไม่ เทศบาลไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้อง หรือความครบถ้วนของเนื้อหาใด ๆ ทั้งนี้เทศบาลอาจทำการเพิ่มเติม ตัดทอน แก้ไข ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนสื่อมัลติมิเดียให้ทันสมัย โดยดุลยพินิจของเทศบาลเองและไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบถึงการดังกล่าวแต่ประการใด ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย เสียหาย ความรับผิด หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการฟ้องร้องสืบเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้และข้อมูลใด ๆ ที่แสดงในเว็บไซต์นี้ รวมทั้ง ความบกพร่อง ความผิดพลาด การขาดหาย การรบกวน ความล่าช้าของเว็บไซต์ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์โดยที่ท่านจะต้องรับความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์ด้วยตัวท่านเอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามรวมทั้งกรณีประมาทเลินเล่อ เทศบาลหรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าโดยทางตรง ทางอ้อม โดยความบังเอิญ หรือที่เป็นผลสืบเนื่องในกรณีใด ๆ แม้เทศบาลจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้น

ท่านรับทราบโดยชัดแจ้งและยอมรับว่า เทศบาลไม่ต้องรับผิดต่อการกระทำของผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้

ตามเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเทศบาลในการดำเนินคดี การฟ้องร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์ รวมทั้งการเรียกร้องที่อ้างข้อเท็จจริงซึ่งหากการดังกล่าวมีมูลจะถือเป็นการที่ท่านละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่พึงพอใจกับสื่อมัลติมิเดียที่ปรากฏในเว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โปรดยุติการใช้เว็บไซต์นี้

ท่านสามารถทำการเชื่อมต่อเข้าสู่เว็บไซต์อื่นผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลได้ ซึ่งเทศบาลมิได้ตรวจทานหรือตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่ท่านได้ทำการเชื่อมต่อดังกล่าวด้วยแต่อย่างใด ดังนั้นเทศบาลไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความถูกต้องแท้จริงของสื่อมัลติมิเดียที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่ท่านทำการเชื่อมต่อการให้บริการเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นแต่เพียงการอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการใช้บริการแก่ท่านเท่านั้น โดยท่านจะต้องรับภาระความเสี่ยงในความเสียหายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อดังกล่าว

ท่านรับทราบว่าสื่อมัลติมิเดียที่ปรากฏในเว็บไซต์อาจไม่ครบถ้วนหรือทันสมัย เทศบาลจะพยายามจัดเตรียมสื่อมัลติมิเดียให้ทันสมัยมากที่สุด ทั้งนี้การแก้ไขปรับปรุงสื่อมัลติมิเดียให้ทันสมัยดังกล่าวเป็นแต่เพียงการอำนวยความสะดวกแก่ท่านไม่ถือเป็นข้อผูกพันเทศบาลในการดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด แม้เทศบาลจะทำการตรวจทานสื่อมัลติมิเดียและความสอดคล้องของเนื้อหาอยู่เป็นประจำก็ตาม เทศบาลไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าโดยทางตรง ทางอ้อม ที่เกี่ยวเนื่อง ผลสืบเนื่องหรือความเสียหายในกรณีใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวรวมทั้งความเสียหายอื่นใดอันเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์หรือการไม่อาจใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการสื่อสาร หรือความเสียหายอันเกิดจากการเข้าใช้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้งานโดยพลการ หรือข้อความหรือการกระทำของบุคคลที่สามในเว็บไซต์หรือการติดต่อสื่อสาร หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์หรือบริการติดต่อสื่อสาร

การติดต่อสื่อสารด้วยอีเมล์ และ/หรือการส่งข้อความผ่านเว็บไซต์ไม่ถือเป็นการบอกกล่าวตามกฎหมายโดยหรือต่อเทศบาลหรือโดยหรือต่อเจ้าพนักงานหรือตัวแทนของเทศบาล

 

ข้อจำกัดความรับผิดและนโยบายเกี่ยวกับกระดานสนทนา (Webboard)

เนื้อหาการสนทนาเป็นมุมมองและความเห็นของผู้ร่วมสนทนาแต่ละราย ซึ่งเทศบาลมิได้มีส่วนรู้เห็น เทศบาลจะไม่ทำการแก้ไขหรือดัดแปลงเนื้อหาของข้อความดังกล่าว อย่างไรก็ดี เทศบาลสงวนสิทธิในการลบข้อความที่เทศบาลเห็นว่ามีเนื้อความที่ไม่เหมาะสม และเทศบาลจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องในเนื้อหา ข้อความและความเห็นของผู้สนทนา และจะไม่รับผิดทางกฎหมายต่อการฟ้องร้องอันเกิดจากความเห็นของผู้สนทนา

กฎเกณฑ์ต่อไปนี้จะใช้บังคับกับห้องสนทนาในเว็บไซต์แห่งนี้ กรุณาอ่านโดยละเอียดก่อนเข้าร่วมการสนทนา การใช้ห้องสนทนาในเว็บไซต์นี้ของท่านจะถือว่าท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นี้

  1. ในกรณีที่ท่านเข้าร่วมการสนทนา ท่านจะต้องป้องกันมิให้เนื้อหาที่ท่านลงในเว็บไซต์ไปละเมิดกฎหมายหรือละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด รวมถึงสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และการลงเนื้อหาในการสนทนาดังกล่าวถือว่าท่านได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธินั้น ๆ แล้ว
  2. ท่านตกลงที่จะไม่ใช้ภาษาที่มีความหมายในเชิงลามกอนาจารหรือก้าวร้าว หรือแสดงเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท กล่าวร้าย หรือมีเจตนาร้าย หรือเป็นเมล์ขยะ (junk mail) ลงโฆษณาโดยมิได้รับอนุญาต ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสนับสนุนการกระทำซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดทางอาญาหรือทางแพ่ง หรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบในประเทศหรือต่างประเทศ ท่านตกลงที่จะใช้ห้องสนทนาในเว็บไซต์แห่งนี้เฉพาะเพียงเพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย
  3. ท่านจะไม่ส่งข้อมูลหรือเนื้อหาที่มีความหมายในเชิงลามกอนาจาร ผิดหลักศีลธรรม หรือภาพอนาจารมายังเว็บไซต์ของเทศบาล
  4. ท่านจะไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟแวร์ หรือโปรแกรมย่อย (routine) เพื่อรบกวน หรือพยายามรบกวนการให้บริการตามปรกติของเว็บไซต์
  5. ในการลงข้อความในห้องสนทนา ผู้สนทนาจะต้องแสดงชื่อและอีเมล์ที่ถูกต้องแท้จริงของตน
  6. เนื้อหาในการสนทนาในเว็บไซต์มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น ท่านไม่สามารถใช้เนื้อหาดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อทำการตีพิมพ์ ส่งต่อ เผยแพร่ หรือใช้งานด้วยประการอื่นใดซึ่งเนื้อหาที่ท่านได้รับจากเว็บไซต์แห่งนี้
  7. ในกรณีที่ท่านต้องการติดต่อเทศบาลกรุณาใช้ไปรษณีย์อิเล็กโทรนิกส์ที่ปรากฏในหน้าอื่นของเว็บไซต์แห่งนี้

เทคโนโลยี Cookies และนโยบายการรักษาความลับ

เทศบาลใช้ "เทคโนโลยี Cookies" บนเว็บไซต์นี้ โดย Cookies จะเข้าไปฝังตัวอยู่ในฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้เทศบาลสามารถศึกษารูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ตลอดจนการใช้ข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงเว็บไซต์ในโอกาสต่อไป ข้อมูลส่วนบุคคลที่เทศบาลทำการจัดเก็บ อาทิ ชื่อ ที่อยู่ และอีเมล์ของท่านนั้น จะจัดเก็บเมื่อท่านตอบคำถามในแบบสำรวจความเห็น และ/หรือลงทะเบียนสมาชิกในเว็บไซต์หรือบริการที่ท่านจะต้องให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เทศบาล เทศบาลจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เทศบาลสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนนโยบายในการรักษาความลับนี้ให้เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเทศบาลจะลงประกาศเนื้อหาของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้

 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เทศบาลมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นในเวลาใด ๆ และเป็นครั้งคราวได้

เทศบาลสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ดุลพินิจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จำกัด หรือยุติการให้บริการเว็บไซต์ หรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใด ไม่ว่าด้วยประการใด 

 

ข้อสงวนสิทธิ

แม้เทศบาลจะมิได้ดำเนินการบังคับใช้สิทธิตามข้อตกลงฉบับนี้หรือใช้สิทธิล่าช้าในการบังคับใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อระงับข้อพิพาทหรือเยียวยาความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ การไม่ดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิเทศบาลที่จะบังคับใช้สิทธิภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้หรือที่กำหนดโดยกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในภายหลัง

 

ความสมบูรณ์ของข้อกำหนดแต่ละข้อ

หากข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงฉบับนี้ข้อใดไม่มีผลผูกพันและผลใช้บังคับตามกฎหมาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมาย ผลผูกพัน และการใช้บังคับข้อกำหนดอื่นใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

 

การเข้าเว็บไซต์

เทศบาลสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าเว็บไซต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ โดยไม่ต้องบอกกล่าวแต่อย่างใด

 

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

กรณีที่จะต้องบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

 

การติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือการให้บริการเว็บไซต์นี้ หรือการใช้งานเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ ผู้ดูแลเว็บไซต์ : กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงใหม่