BD14981 ข้อมูลทั่วไป
    อัตรากำลัง      ข้อมูลด้านการคลัง     พระราชบัญญัติเทศบาล    ห้องกฏหมาย 

 

 BD14981 อัตรากำลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลนครเชียงใหม่
 
อัตรากำลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ณ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เทศบาลนครเชียงใหม่

หน่วยงาน

พนักงาน

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้าง

รวมพนักงานจ้าง

รวม

ตามภารกิจ

ทั่วไป

สำนักปลัดเทศบาล

๖๘

๑๐

๑๐๒

๖๕

๑๖๗

๒๔๕

สำนักการคลัง

๓๙


๑๓

๕๐

๖๓

๑๐๗

สำนักการช่าง

-ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

๑๗

๒๑

๑๕๒๒

๔๑

๒๙

-ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

๒๐

-

๑๐


๑๔

๓๔

-ส่วนการโยธา

๒๕

๑๒

๔๒

๘๖

๑๒๘

๑๖๕

-ส่วนช่างสุขาภิบาล

๒๐

๓๔

๓๘

๗๒

๙๘

สำนักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

๗๗

๑๑

๔๒

๔๑

๘๓

๑๗๒

กองวิชาการและแผนงาน

๒๙

๒๑

๓๒

๕๓

๘๕

สำนักการศึกษา

๒๐

๒๕

๓๐

๕๕

๘๑

กองสวัสดิการสังคม
๑๕

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

-

-

-

-

แขวงนครพิงค์

๑๑

๑๑

๓๘

๔๙

๖๒

แขวงกาวิละ


๒๐

๔๖

๖๖

๘๐

แขวงศรีวิชัย

๑๐


๒๑

๒๙

๕๐

๖๕

แขวงเม็งราย

๑๔

๒๐

๔๗

๖๗

๘๙

รวม

๓๙๒

๗๔

๓๘๖

๕๑๗

๙๐๓

๑,๓๖๙

 


พนักงานเทศบาล ๓๙๒ คน
ลูกจ้างประจำ ๗๔ คน
พนักงานจ้าง ๙๐๓ คน
รวมทั้งสิ้น ๑,๓๖๙ คน

 

อัตรากำลังพนักงานครูเทศบาลนครเชียงใหม่

พนักงานครู

๒๓๒ คน
ลูกจ้างประจำ คน
พนักงานจ้าง ๓๐ คน
รวมทั้งสิ้น ๒๖๙ คน

 

ที่มา: ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)