bullet bar ข้อมูลเทศบาล
 ประวัติความเป็นมา  ตราสัญลักษณ์  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์  อำนาจหน้าที่  โครงสร้างการบริหาร
 ทำเนียบผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการประจำ  หน่วยงานที่อยู่นอกสำนักงานฯ  แผนที่เทศบาล
 อัตรากำลัง  ข้อมูลด้านการคลัง  พระราชบัญญัติเทศบาล    

 

 

 

 bullet bar หน่วยงานที่แยกออกจากสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานแขวงนครพิงค์
ตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ช้างม่อยทั้งหมด ต.ป่าตันทั้งหมด ต.ศรีภูมิบางส่วน และ ต.ช้างเผือกบางส่วน โทร. 053-259036
สำนักงานแขวงศรีวิชัย
ตั้งอยู่ที่ 1 ถนนช้างเผือก ซ.4 ต. ศรีภูมิ รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ช้างเผือกบางส่วน ต.สุเทพบางส่วน ต.พระสิงห์บางส่วน ต.ศรีภูมิบางส่วน และต.ช้างเผือกบางส่วน โทร. 053-259189
สำนักงานแขวงกาวิละ
ตั้งอยู่ที่ 171 ถนนท่าสะต๋อย ต.วัดเกตุ ใช้สถานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขท่าสะต๋อยรับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ฟ้าฮ่ามบางส่วน ต.หนองหอยบางส่วน ต.หนองป่าครั่งบางส่วน ต.ท่าศาลาบางส่วน ต.วัดเกตทั้งหมด โทร.053-259556
สำนักงานแขวงเม็งราย
ตั้งอยู่ที่ 64 ถนนประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน ใช้สถานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขช้างคลาน รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ช้างคลานทั้งหมด ต. ป่าแดดทั้งหมด ต. หายยาทั้งหมด และ ต. พระสิงห์บางส่วน โทร.053-259180
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
ตั้งอยู่ที่ ถนนวิชยานนท์ ต . ช้างม่อย อ. เมือง จ. เชียงใหม่ โทร. 233215-9 
งานศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย
ตั้งอยู่ที่ ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.053-259519 
งานแพทย์แผนไทย
ตั้งอยู่ที่ ถนนบำรุงบุรี ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-259439 
งานศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาล
ตั้งอยู่ที่ถนนประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-282380 
สถานธนานุบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ มี 5 แห่ง คือ 
  1.   สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 1 (ท่าแพ)
ตั้งอยู่เลขที่ 8/10 ถนนท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ 053-234-612
  2.   สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 2 (ช้างเผือก)
ตั้งอยู่เลขที่ 108-112 ถนนสนามกีฬา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ 053-326-092
  3.   สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 3 (ประตูเชียงใหม่)
ตั้งอยู่เลขที่ 25/2 ถนนบำรุงบุรี ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ 053-276-944
  4.  

สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 4
ตั้งอยู่ที่ ถนนท่าสะต๋อย ตำบลวัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ 053-326-092

  5.   สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 5
ตั้งอยู่ที่ ถนนท่าสะต๋อย ตำบลวัดเกต เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
สถานีดับเพลิง มี 6 แห่ง คือ 
  1.   สถานีดับเพลิงเทศบาล (นครพิงค์)
ตั้งอยู่ที่ ถนนวิชยานนท์ ต.ช้างม่อย โทร.053-259199
  2.   สถานีดับเพลิงสันป่าข่อย (อินทนนท์)
ตั้งอยู่ที่ ถนนท่าสะต๋อย ต.วัดเกตุ โทร.053-259584
  3.   สถานีดับเพลิงประตูเชียงใหม่ (สุเทพ)
ตั้งอยู่ที่ ถนนบำรุงบุรี ต.พระสิงห์ โทร.053-259438
  4.   สถานีดับเพลิงศรีวิชัย (เอราวัณ)
ตั้งอยู่ที่ ถนนช้างเผือก ซ.3 ต.ศรีภูมิ โทร.053-259518
  5.   สถานีดับเพลิงบ้านเด่น
ตั้งอยู่ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน โทร.053-259577
  6.   สถานีดับเพลิงกู้ภัยพิเศษ
ตั้งอยู่ที่ ถนนวังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย โทร.053-259353
สำนักงานการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่
ตั้งอยู่ที่ 135 ถนนไปรษณีย์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ โทร.(053) 252557 , (053) 245032