ข้อมูลเทศบาล
 ประวัติความเป็นมา  ตราสัญลักษณ์  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์  อำนาจหน้าที่  โครงสร้างการบริหาร
 ทำเนียบผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการประจำ  หน่วยงานที่อยู่นอกสำนักงานฯ  แผนที่เทศบาล

 

   ทำเนียบผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำเทศบาลนครเชียงใหม่

cmmayor-ae

นายสรวมไชย มีสมศักดิ์

ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่

 
sub3-1   cmmayor-rung 
นายธัชพล อภิรติมัย
  นายรุ่ง ศรีโพธิ์
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่

 

รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
   ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  สำนักปลัดเทศบาล

sopo3-1

นางศุภรัศมิ์ จันทร์ต๊ะธง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  สำนักการคลัง

money-vutisak

นายวุฒิศักดิ์ คำปันติ๊บ
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
majorjiratpak
นางสุรี ทักษิณิกวรี นายจิรัฐภาคย์ อิ่นแก้ว
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้

  สำนักการช่าง
mayor-napat
นาย ณภัทร ประเสริฐดี
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
majoradichat  major visaka
นาย อติชาต ชูวงศ์ี นายวิสาขะ ปัญญาช่วย
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล
 major ake
นายเอกพันธ์ พรหมประสิทธิ์  นายวราวุฒิ โตคณิตชาติ
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

hmo-yao

 นางเยาวเรศ บุญถม
ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
hmo-kritsana majordanai
นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ นายดนัย สารพฤกษ์
ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  สำนักการศึกษา

nopic

-
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 Medu3-2.jpg
นางอัญชิสา ควัฒน์กุล นายอดุลย์ เครือยศ
ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา

  กองวิชาการและแผนงาน

nopic

-
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

  กองสวัสดิการสังคม

nopic

-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  หัวหน้าแขวง

nopic

kavila

nopic

mengrai 

-

นายวิษณุ จักษุธารา

-

ว่าที่ ร.ต.เจษฎา พงศธรบริรักษ์

หัวหน้าแขวงนครพิงค์

หัวหน้าแขวงกาวิละ

หัวหน้าแขวงศรีวิชัย

หัวหน้าแขวงเม็งราย