bullet bar ข้อมูลเทศบาล
 ประวัติความเป็นมา  ตราสัญลักษณ์  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์  อำนาจหน้าที่  โครงสร้างการบริหาร
 ทำเนียบผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการประจำ  หน่วยงานที่อยู่นอกสำนักงานฯ  แผนที่เทศบาล
 อัตรากำลัง  ข้อมูลด้านการคลัง  พระราชบัญญัติเทศบาล    

 

   ทำเนียบผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำเทศบาลนครเชียงใหม่

nopic

-

ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่

 
nopic cmmayor-rung cmmayor-surapon 
-
นายรุ่ง ศรีโพธิ์   นายสุรพล ภู่บุบผา
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่

 รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่

รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
   ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  สำนักปลัดเทศบาล

sopo3-1

นางศุภรัศมิ์ จันทร์ต๊ะธง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  สำนักการคลัง

nopic

 
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
majorjiratpak
นางสุรี ทักษิณิกวร นายจิรัฐภาคย์ อิ่นแก้ว
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้

  สำนักการช่าง
mayor-napat
นาย ณภัทร ประเสริฐดี
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
majoradichat  major visaka
นาย อติชาต ชูวงศ์ี นายวิสาขะ ปัญญาช่วย
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล
 major ake
นายเอกพันธ์ พรหมประสิทธิ์  นายวราวุฒิ โตคณิตชาติ
ผู้อำนวยการส่วนออกแบบและก่อสร้าง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

hmo-yao

 นางเยาวเรศ บุญถม
ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
hmo-kritsana majordanai
นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ นายดนัย สารพฤกษ์
ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  สำนักการศึกษา

mayor002-61

นายวิชาญ จองรัตนวนิช
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 Medu3-2.jpg nopic
นางอัญชิสา ควัฒน์กุล
ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา

  กองวิชาการและแผนงาน

vichakan

นายวรเชษฐ์  ไชยหล้า
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

  กองสวัสดิการสังคม

mayor001-61

นางภัทรวดี ปรินแคน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  หัวหน้าแขวง

cmmayor-nakonping

kavila

mayor003-61

mengrai 

 

นายประเทืิอง สุวรรณโน

นายวิษณุ จักษุธารา

นายชาตรี กันทวี

ว่าที่ ร.ต.เจษฎา พงศธรบริรักษ์

หัวหน้าแขวงนครพิงค์

หัวหน้าแขวงกาวิละ

หัวหน้าแขวงศรีวิชัย

หัวหน้าแขวงเม็งราย