bullet bar ข้อมูลเทศบาล
 ประวัติความเป็นมา  ตราสัญลักษณ์  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์  อำนาจหน้าที่  โครงสร้างการบริหาร
 ทำเนียบผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการประจำ  หน่วยงานที่อยู่นอกสำนักงานฯ  แผนที่เทศบาล
 อัตรากำลัง  ข้อมูลด้านการคลัง  พระราชบัญญัติเทศบาล    

  

  ทำเนียบผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่

  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
  
cm mayor61-1
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
  
  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
  
DSC 9116
นายสุนทร ยามศิริ นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม 
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
 cm-submayor4  nopic
 พลโทภาณุ โรจนวสุ
         รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่     รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
  
 submayor2-asanee submayor2-paisan  
 นาย อัศนี บูรณุปรกณ์  นาย ไพศาล  สุรธรรมวิทย์
 เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 
 sompetch submayor3-pilin submayor3-supapon
 นายสมเพชร วัฒนะทรัพย์  นาง ไพลิน เขื่อนทา นาง สุภาพร แสนสุข
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี