bullet bar ข้อมูลเทศบาล
 ประวัติความเป็นมา  ตราสัญลักษณ์  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์  อำนาจหน้าที่  โครงสร้างการบริหาร
 ทำเนียบผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการประจำ  หน่วยงานที่อยู่นอกสำนักงานฯ  แผนที่เทศบาล
 อัตรากำลัง  ข้อมูลด้านการคลัง  พระราชบัญญัติเทศบาล    

 

 

 

 bullet bar อำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑.   รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
  ๒.   ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
  ๓.   รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
  ๔.   ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
  ๕.   ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
  ๖.   ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
  ๗.   ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการ
  ๘.   บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  ๙.   ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
  ๑๐.   ให้มีโรงฆ่าสัตว์
  ๑๑.   ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
  ๑๒.   ให้มีและบำรุงทางระบายสาธารณะ
  ๑๓.   ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
  ๑๔.   ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
  ๑๕.   ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
  ๑๖.   ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
  ๑๗.   กิจการอย่างอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
  ๑๘.   การควบคุมสุขลักษณะอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น
  ๑๙.   จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
  ๒๐.   จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
  ๒๑.   การวางผังเมือง และการควบคุมการก่อสร้าง
  ๒๒.   การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว
  ๒๓.   หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่อาจจัดทำกิจกรรมอื่นๆ (มาตรา ๕๗) 
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
(มี ๓๑ ข้อ)
 
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ กำหนดไว้