bullet bar ข้อมูลเทศบาล
 ประวัติความเป็นมา  ตราสัญลักษณ์  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์  อำนาจหน้าที่  โครงสร้างการบริหาร
 ทำเนียบผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการประจำ  หน่วยงานที่อยู่นอกสำนักงานฯ  แผนที่เทศบาล
 อัตรากำลัง  ข้อมูลด้านการคลัง  พระราชบัญญัติเทศบาล    

 

 

  วิสัยทัศน์เทศบาลนครเชียงใหม่

 

 

 
  ยุทธศาสตร์เทศบาลนครเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์เทศบาลนครเชียงใหม่

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

 

๑. การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมือง

๒.การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั่วถึง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง

๓.การพัฒนาระบบจราจร และระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ

๔.การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองโดยรวมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

 

 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

 

๑.การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและลดมลพิษทางอากาศและเสียง

๓.การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และของเสีย

๔.การป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและปรับปรุงคุณภาพน้ำ

๕.การดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม

 

มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

 

 

๑.การพัฒนาสุขภาพและสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ

๒.การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

๓.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

๔.การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

๕.การส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

๖.การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ความเป็นล้านนา

 

 

 

 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย

 

มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

 

 

๑.การป้องกันและรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน

๒.การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

 

มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

 

 

๑.การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเทศบาล

๒.การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

๓.การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการให้บริการแก่ประชาชน

๔.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการคลังการพาณิชย์ และงบประมาณ

 

๕.การเสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลให้พร้อมบริการอย่างเต็มใจและทุ่มเท

๖.การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อขยายความร่วมมือในการพัฒนาเมือง