bullet bar ข้อมูลเทศบาล
 ประวัติความเป็นมา  ตราสัญลักษณ์  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์  อำนาจหน้าที่  โครงสร้างการบริหาร
 ทำเนียบผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการประจำ  หน่วยงานที่อยู่นอกสำนักงานฯ  แผนที่เทศบาล
 อัตรากำลัง  ข้อมูลด้านการคลัง  พระราชบัญญัติเทศบาล    

 

 

 

  bullet bar ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลนครเชียงใหม่

 

ประวัติดวงตราเทศบาล

          เทศบาลนครเชียงใหม่ มีดวงตราประจำเทศบาลเป็นรูปพระบรมธาตุดอยสุเทพ ปุยเมฆ พญานาค รวงข้าว
และลายดอกประจำยาม ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

พระบรมธาตุดอยสุเทพ
          เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นที่ เคารพสักการะ
          ของพระพุทธศาสนิกชน โดยทั่วไปทั่วทั้งประเทศ แสดงถึงการเป็นศูนย์  กลางทางพุทธศาสนาในภาคเหนือ
          ที่เปล่ง รัศมีรุ่งเรืองมาทุกยุคทุกสมัย

ปุยเมฆ
          แสดงถึงบรรยากาศของเชียงใหม่ ที่มีความชุ่มฉ่ำเย็นสบายน่าอยู่ตลอดทั้งปี

พญานาค
          ตามประวัติเป็นผู้ให้น้ำ เชียงใหม่เป็นต้นน้ำลำธารหลายสาย โดยเฉพาะแม่น้ำปิงที่หล่อเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเชียงใหม่
          และ จังหวัด ใกล้เคียง เป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งของภาคเหนือ

รวงข้าว
          หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร ซึ่งมิได้หมายถึงเฉพาะแต่เป็นเพียงอู่ข้าวอู่น้ำเท่านั้น ยังรวมถึง
          ผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงอื่นๆ อีกมากมาย