ข้อมูลเทศบาล
 ประวัติความเป็นมา  ตราสัญลักษณ์  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์  อำนาจหน้าที่  โครงสร้างการบริหาร
 ทำเนียบผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการประจำ  หน่วยงานที่อยู่นอกสำนักงานฯ  แผนที่เทศบาล

 

   ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลนครเชียงใหม่

 

ประวัติดวงตราเทศบาล

          เทศบาลนครเชียงใหม่ มีดวงตราประจำเทศบาลเป็นรูปพระบรมธาตุดอยสุเทพ ปุยเมฆ พญานาค รวงข้าว
และลายดอกประจำยาม ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

พระบรมธาตุดอยสุเทพ
          เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นที่ เคารพสักการะ
          ของพระพุทธศาสนิกชน โดยทั่วไปทั่วทั้งประเทศ แสดงถึงการเป็นศูนย์  กลางทางพุทธศาสนาในภาคเหนือ
          ที่เปล่ง รัศมีรุ่งเรืองมาทุกยุคทุกสมัย

ปุยเมฆ
          แสดงถึงบรรยากาศของเชียงใหม่ ที่มีความชุ่มฉ่ำเย็นสบายน่าอยู่ตลอดทั้งปี

พญานาค
          ตามประวัติเป็นผู้ให้น้ำ เชียงใหม่เป็นต้นน้ำลำธารหลายสาย โดยเฉพาะแม่น้ำปิงที่หล่อเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเชียงใหม่
          และ จังหวัด ใกล้เคียง เป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งของภาคเหนือ

รวงข้าว
          หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร ซึ่งมิได้หมายถึงเฉพาะแต่เป็นเพียงอู่ข้าวอู่น้ำเท่านั้น ยังรวมถึง
          ผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงอื่นๆ อีกมากมาย