activity

กิจกรรมสำคัญ

 

 งานรักษาความสะอาด และงานช่างแขวงศรีวิชัย ทำการล้างท่อระบายน้ำ และวางท่อระบายน้ำ

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 งานรักษาความสะอาด และงานช่างแขวงศรีวิชัย จัดรถดั้มเปอร์พร้อมเจ้าหน้าที่ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ถนนเทพสถิตย์ พร้อมทำการตักเศษดินไหล่ทาง ถ.บุญเรือนฤทธิ์ ซ.2(ชุมชนแจ่งหัวลิน) และทำการล้างท่อระบายน้ำ ถนนสิโรรส ซอย 1 ถ. สามล้าน ซ.1 และวางท่อระบายน้ำ  ถนนสวนดอก ซ.7 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูฝน

 

 

 รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนเเขวงศรีวิชัย

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. พล.ท. ภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนเเขวงศรีวิชัยเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคของแต่ละชุมชนว่ามีแนวทางในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการพี่น้องในชุมชนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ปัญหาน้ำท่วมขังและทำการวางท่อระบายนำ้ในถนนสายต่างๆในแขวงศรีวิชัยและร่วมรับฟังปัญหาและได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาทำให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและขั้นตอนในการประสานงานเป็นที่เรียบร้อย

 

 

โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับ"การป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายรุ่ง ศรีโพธิ์ รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับ"การป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ การแพร่กระจายเชื้อฯ ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่.
 

 

 นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบให้ทีมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกออกกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
 --นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบให้ทีมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกออกกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยรอบชุมชนในเขตเทศบาลฯ โดยร่วมมือกับแกนนำสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลฯ
--เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทีมเฝ้าระวังควบคุมโรค ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขฯ นำโดยนายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และแกนนำชุมชน ออกกำจัดพาหะโรคไข้เลือดออก คว่ำน้ำขังโดยรอบชุมชน รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันคว่ำน้ำขัง หยดทรายเคลือบสารเคมี ปิดฝาน้ำ และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบ้านอย่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะของโรคไข้เลือดออก
--สามารถขอรับทรายอะเบท พ่นสารเคมีฯได้ที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข และสำนักงานทั้ง 4 แขวง.
 

 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยมะเร็ง เต้านม 2560” ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
 วันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยมะเร็ง เต้านม 2560” ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ(อสม.) แขวงเม็งราย และแขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก จนสามารถเข้าร่วมคัดกรองมะเร็งในแต่ละชุมชน และเข้าให้ความรู้การเตรียมความพร้อมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการตรวจมะเร็ง ทั้ง 4 แขวง 97 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ สำหรับโครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม 2560 เทศบาลนครเชียงใหม่จะเริ่มตรวจตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2560เป็นต้นไป ซึ่งจะรับบริการตรวจเพียงวันละ 100 คนเท่านั้น สามารถตรวจสอบตารางการออกตรวจมะเร็งเต้านม ได้ที่ทำการชุมชนทุกแห่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศรัณยา และคุณรสสุคนธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ที่เบอร์ 053-259124 และ053-259410
 

 

 ออกตรวจคุณภาพน้ำมันที่ใช้ทอดอาหาร ตามแผงจำหน่ายอาหารประเภททอด ในตลาดสด
 วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขฯ ออกตรวจคุณภาพน้ำมันที่ใช้ทอดอาหาร ตามแผงจำหน่ายอาหารประเภททอด ในตลาดสด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการใช้น้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพมาประกอบปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ณ ตลาดศิริวัฒนา และตลาดประตูก้อม
 

 

 เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดประชุมวอร์รูมกำหนดแนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออก
 -- เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดประชุมวอร์รูมกำหนดแนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อลดการแพร่ระบาดโรค
--งานป้องกันโรคติดต่อโดยแมลงฯ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขฯ ดำเนินการจัดประชุมวอร์รูมไข้เลือดออก โดยมีนายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม เป็นประธานฯ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์เฝ้าระวังการระบาดของโรค โดยมีนายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก และกำหนดแนวทางการทำงานทุกสัปดาห์ ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา.
 

 

เทศบาลนครเชียงใหม่มอบเงินสงเคราะห์ให้ผู้รายได้น้อย 116 ราย

วันที่ 13  มีนาคม  2560 เวลา 10:30 น. นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว และเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตามโครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนหรือด้อยโอกาส และมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวและนมผงสำหรับเด็กทารก ตามโครงการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 116 ราย รายละ 2,000 บาท เพื่อให้การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและช่วยบรรเทาประชาชนที่ไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ด้วย

 

 เทศบาลนครเชียงใหม่ออกให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ประชาชน
 วันที่ 4-5 มีนาคม  2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่เข้าร่วมตรวจสุขภาพในโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2560 โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดขึ้น ณ วัดนันทาราม วัดหัวฝาย โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร และแขวงศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนให้ความสนใจเข้าตรวจสุขภาพอาทิตย์แรก จำนวน 567คน
สำหรับโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เทศบาลนครเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และเมื่อตรวจสุขภาพแล้วหากตรวจพบของการเกิดโรคต่างๆ จะสามารถรักษาโรคที่เป็นได้ทันที โดยในส่วนของการตรวจสุขภาพ นั้น เทศบาลฯ ได้ตรวจร่างกาย ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจหาโรคเก๊าท์ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไต ตรวจระดับไขมันในเลือด (คลอเรสเตอร์รอล,ไตรกลีเซอร์ไรต์,เอชดีแอล,แอล ดีแอล) เอกซเรย์ปอด-หัวใจ ตรวจความหนาแน่นของกระดูก(โรคกระดูกพรุน) ทั้ง 4 แขวง 97 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเทศบาลฯได้เริ่มตรวจตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม – 30 เมษายน 2560 ซึ่งจะให้บริการตรวจตั้งแต่เวลา 07.00 -11.00 น. สามารถตรวจสอบตารางการออกตรวจสุขภาพ ได้ที่หน้าเพจเทศบาลนครเชียงใหม่ และที่ทำการชุมชนทุกแห่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศรัณยา และคุณรสสุคนธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ที่เบอร์ 053-259124 และ053-259410 ทั้งนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลฯอายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจสุขภาพฟรี เพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า ตามนโยบายนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

 

 

 ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณถนนเจริญเมืองตลอดสาย
 ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณถนนเจริญเมืองตลอดสาย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่   ในการควบคุมดูแลการตัด แต่ง กิ่งไม้ ต้นไม้ในเขตเมืองเพื่อป้องกันพายุและลมแรงในช่วงฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึง
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  กล่าวว่า การดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ในเขตเมือง ได้เริ่มดำเนินการในเขตตัวเมืองและรอบคูเมืองเชียงใหม่แล้ว เพื่อเป็นการป้องกันเหตุกิ่งไม้ ต้นไม้หักโค่นล้มจนก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนเป็นต้นไป  โดยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเชียงใหม่จะออกทำการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ในพื้นที่ ไม่ให้มีกิ่ง ก้าน และใบหนาเกินไป จนเป็นเหตุให้เกิดการหักโค่นเนื่องจากต้านแรงลมได้ ซึ่งเบื้องงต้นได้มีการตรวจสอบต้นไม้ และกำหนดจุดที่จะเข้าดำเนินการไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม การออกตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ในครั้งนี้อาจจะสร้างความไม่สะดวกให้ประชาชนบ้าง เนื่องจากจะต้องใช้รถกระเช้าและรถบรรทุกขนาดใหญ่ในการดำเนินงาน
       
       ทั้งนี้การตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ในครั้งนี้ นอกเหนือจากจะเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการหักโค่นของต้นไม้อันเนื่องมาจากลมกระโชกแรงแล้ว ยังถือเป็นวิธีการแก้ปัญหาเพื่อทำให้ต้นไม้ต่างๆ ในพื้นที่ตัวเมืองสามารถคงอยู่ได้ เพราะหากตัดแต่งกิ่งไม้แล้วโอกาสที่จะเกิดการหักโค่นก็จะลดลงด้วย