มุมกฎหมายเทศบาลนครเชียงใหม่

ความรู้ทางกฎหมาย
แผนป้องกันปราบปรามยาเสพติดและประพฤติมิชอบระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
Download
Info Graphic พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ Download
คำประกาศเจตนารมณ์ เทศบาลนครเชียงใหม่ในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น Download
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ Download
เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๒๕๕๙  Download
เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙  Download
เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙  Download
เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ ว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๒ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร       Download