องค์กรแห่งการเรียนรู้
สารบัญ
โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่

การรายงานผลการดำนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

คลังความรู้ของเทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการอบรม ปี 2557 โครงการอบรมปี2558 โครงการอบรมปี 2559 โครงการอบรมปี2560 โครงการอบรมปี2561

โครงการอบรมปี 2561

  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2561  Download
  ารอบรม "การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" Download
BD14981 ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน Download
BD14981 โครงการอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานเทศบาลนครเขียงใหม่ Download
BD14981 โครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2561 "พัฒนาความคิด พิชิตงาน บริการสาธารณะ" Download
BD14981 กลับหน้าแรก                                                                                                                                                
โครงการอบรมปี 2560
  อบรมให้ความรู้เรื่องการปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและกฏหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ Download
BD14981 การอบรม "การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" Download
BD14981 โครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง "พัฒนาองค์ความรู้สู่ผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการทำงานเป็นทีม" Download
BD14981 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2560

Download

BD14981 กลับหน้าแรก  
โครงการอบรมปี 2559
BD14981 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2559 Download
BD14981 โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง จริยธรรมกับงานบริการ ธรรมาภิบาลสู่ความสำเร็จ Download
BD14981 โครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ Download
BD14981 กลับหน้าแรก  
โครงการอบรมปี 2558
BD14981 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2558 Download
BD14981 การอบรมคุณธรรม จริยธรรมภาครัฐ Download
BD14981 การอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครเชียงใหม่ Download
BD14981 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐาน(ภาษาจีน)เตรียมความพร้อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
Download
BD14981 โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต"
Download
BD14981 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและส่งเสริมสมรรถภาพเจ้าหน้าที่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย ประจำปี พ.ศ. 2558
Download
BD14981 โครงการฝึกอบรมและสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาคารสูง และแผ่นดินไหว) Download
BD14981 โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน"
Download
BD14981 กลับหน้าแรก
โครงการอบรมปี 2557
BD14981 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและส่งเสริมสมรรถภาพเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2557
Download
BD14981 โครงการฝึกอบรมและสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผ่นดินไหว(การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาคารสูง แผ่นดินไหว และการช่วยเหลอผู้ประสบภัยทางน้ำ)
Download
BD14981 โครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่องระเบียบงานสารบรรณ และคุณธรรมจริยธรรม
Download
BD14981 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2557 Download
BD14981 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในแนวคิด "โรงเรียนแห่งความคิด (Thinking School) Download
BD14981 โครงการการพัฒนาระบบการเรียนการสอน E-learning เรื่อง "การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์(E-Book)" Download
BD14981 การพัฒนาวิชาการบุคลากรส่วนท้องถิ่น เรื่อง การอบรมควบคุมภายใน Download
BD14981 โครงการฝึกอบรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคง Download
BD14981 กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พ่นสารเคมี Download
BD14981 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ Download
BD14981 กลับหน้าแรก
 
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
BD14981 เทศบาลทำบุญประจำปีหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ Download
BD14981 เทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมขบวนแห่โคมเนื่องในวันวิสาขบูชา Download
BD14981 รายงานโครงการด้านมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในประเพณีตักบาตเทโวโรหะนะ
Download
BD14981 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมจริยธรรมประจำปี 2557 โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน Download
BD14981 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมจริยธรรมประจำปี 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง Download
BD14981 กลับหน้าแรก
 
คลังความรู้ของเทศบาลนครเชียงใหม่
BD14981

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์
coverp001

 
BD14981

004 resize

Download

 
BD14981

003 resize

Download

 
BD14981

002 resize

Download

 
BD14981

001 resize

Download

 
BD14981

ปัจจัยและรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบ 'Practice Reinforcement and Mul.timedia' (PRM)

 
BD14981

รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ส15203 หน้าที่พลเมือง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
BD14981

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นใหม่ส่วนที่หนึ่ง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นใหม่ส่วนที่สอง

BD14981 Introduction to KM
BD14981 คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
BD14981 จุดเริ่มต้น ความหมายของ เศรษฐกิจพอเพียง
BD14981 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
BD14981

คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาตรา๑๐๐ มาตรา๑๐๓

BD14981 การลดขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานราชการ
BD14981 คู่มือประชาชน "การใช้บริการเทศบาลนครเชียงใหม่"
BD14981 หลักเกณฑ์ที่เข้าข่ายฮั้วประมูล
BD14981 บันทึกข้อตกลง การเสริมสร้างธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
BD14981 กลับหน้าแรก
 

 

ความรู้ทางกฎหมาย
คำประกาศเจตนารมณ์ เทศบาลนครเชียงใหม่ในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น Download
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ Download
เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๒๕๕๙  Download
เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙  Download
เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙  Download
 แผนป้องกันปราบปรามยาเสพติดและประพฤติมิชอบระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
 Download
Info Graphic พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ Download
เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ ว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๒ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร     Download
   

 

แผนป้องกันปราบปรามยาเสพติดและประพฤติมิชอบระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
Download
Info Graphic พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ Download
คำประกาศเจตนารมณ์ เทศบาลนครเชียงใหม่ในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น Download
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ Download
เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๒๕๕๙  Download
เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙  Download
เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙  Download
เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ ว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๒ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร       Download