องค์กรแห่งการเรียนรู้
สารบัญ
โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่

การรายงานผลการดำนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

คลังความรู้ของเทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่
โครงการอบรม ปี 2557 โครงการอบรมปี2558 โครงการอบรมปี 2559 โครงการอบรมปี2560
โครงการอบรมปี 2560
BD14981 การอบรม "การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" Download
BD14981 โครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง "พัฒนาองค์ความรู้สู่ผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการทำงานเป็นทีม" Download
BD14981 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2560

Download

Download

BD14981 กลับหน้าแรก  
โครงการอบรมปี 2559
BD14981 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2559 Download
BD14981 โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง จริยธรรมกับงานบริการ ธรรมาภิบาลสู่ความสำเร็จ Download
BD14981 โครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ Download
BD14981 กลับหน้าแรก  
โครงการอบรมปี 2558
BD14981 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2558 Download
BD14981 การอบรมคุณธรรม จริยธรรมภาครัฐ Download
BD14981 การอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครเชียงใหม่ Download
BD14981 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐาน(ภาษาจีน)เตรียมความพร้อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
Download
BD14981 โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต"
Download
BD14981 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและส่งเสริมสมรรถภาพเจ้าหน้าที่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย ประจำปี พ.ศ. 2558
Download
BD14981 โครงการฝึกอบรมและสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาคารสูง และแผ่นดินไหว) Download
BD14981 โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน"
Download
BD14981 กลับหน้าแรก
โครงการอบรมปี 2557
BD14981 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและส่งเสริมสมรรถภาพเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2557
Download
BD14981 โครงการฝึกอบรมและสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผ่นดินไหว(การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาคารสูง แผ่นดินไหว และการช่วยเหลอผู้ประสบภัยทางน้ำ)
Download
BD14981 โครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่องระเบียบงานสารบรรณ และคุณธรรมจริยธรรม
Download
BD14981 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2557 Download
BD14981 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในแนวคิด "โรงเรียนแห่งความคิด (Thinking School) Download
BD14981 โครงการการพัฒนาระบบการเรียนการสอน E-learning เรื่อง "การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์(E-Book)" Download
BD14981 การพัฒนาวิชาการบุคลากรส่วนท้องถิ่น เรื่อง การอบรมควบคุมภายใน Download
BD14981 โครงการฝึกอบรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคง Download
BD14981 กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พ่นสารเคมี Download
BD14981 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ Download
BD14981 กลับหน้าแรก
 
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
BD14981 เทศบาลทำบุญประจำปีหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ Download
BD14981 เทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมขบวนแห่โคมเนื่องในวันวิสาขบูชา Download
BD14981 รายงานโครงการด้านมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในประเพณีตักบาตเทโวโรหะนะ
Download
BD14981 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมจริยธรรมประจำปี 2557 โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน Download
BD14981 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมจริยธรรมประจำปี 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง Download
BD14981 กลับหน้าแรก
 
คลังความรู้ของเทศบาลนครเชียงใหม่
BD14981

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นใหม่ส่วนที่หนึ่ง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นใหม่ส่วนที่สอง

BD14981 Introduction to KM
BD14981 คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
BD14981 จุดเริ่มต้น ความหมายของ เศรษฐกิจพอเพียง
BD14981 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
BD14981

คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาตรา๑๐๐ มาตรา๑๐๓

BD14981 การลดขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานราชการ
BD14981 คู่มือประชาชน "การใช้บริการเทศบาลนครเชียงใหม่"
BD14981 หลักเกณฑ์ที่เข้าข่ายฮั้วประมูล
BD14981 บันทึกข้อตกลง การเสริมสร้างธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่ววนท้องถิ่น โดยใช้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
BD14981 กลับหน้าแรก
 

 

ความรู้ทางกฎหมาย
คำประกาศเจตนารมณ์ เทศบาลนครเชียงใหม่ในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น Download
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ Download
เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๒๕๕๙  Download
เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙  Download
เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙  Download