33580

 

งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครเชียงใหม่


DITP


 


building-controlcm

 

cm.sanitaryCustom

 

cultural-centre

 

ssruic.ssru.ac.th

Banner-nacc

  

 Mail-Banner300-100

 

Login

00669197
Today
This Week
This Month
All days
1468
2901
19012
669197

Your IP: 54.224.255.17

auction


ข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สำนักการช่าป

 

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  สำหรับการจ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ใหญ่   จำนวน 8 ต้น  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 825 บาท (งานกิจการเดินฯ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 3,661.75 บาท (งานกิจการเดินรถฯ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนควบคุมอาคารและผังะเมือง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ 1,250 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการขออนุมัติค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 4,560 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  สำหรับการขออนุมัติค่าวัสดุสำนักงาน  จำนวน  6 รายการ  1,992.- บาท  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  สำหรับการขออนุมัติค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน  2  รายการ  1,892.- บาท  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการขออนุมัติค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ  4,469.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะลง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการขออนุมัติค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ  840.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างซ่อมรถตรวจการณ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 19,650 บาท (งานสถานีขนส่งแห่งที่3 )

ประกาศผู้นะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 585 บาท (งานสถานีขนส่งแห่งที่ี่ 2 )


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 9,990 บาท

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง เป็นเงิน 1,080 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 7,160 บาท 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน  1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 912 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมแซมรถดูดล้างท่อระบายน้ำ 7 ยี่ห้อ อีซูซุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 7,488 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรัับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน  2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นเงิน 1,950 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 4,806 บาท

ประกาศผู้าชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธะเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 1,440 บาท

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำดื่ม เค เอ็ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 520 บาท

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวธิีเฉพาะเจาะ เป็นเงิน 7,380 บาท

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำดื่ม เค เอ็ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นเงิน 485 บาท

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำดื่ม เค เอ็ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 200 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง เป็นเงิน 43,046.10 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสวนสาธารณะ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างช่อมแซมรถบรรทุก 4 ล้อ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกนำ้ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสวนสาธารณะ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ราคา 4,945 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ราคา 4,680 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง