33580

วิสัยทัศน์

“นครเชียงใหม่เป็น
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
มีเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยการบริหารภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล”

 

 

 

งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครเชียงใหม่


DITP


 


building-controlcm

 

cm.sanitaryCustom

 

cultural-centre

 

ssruic.ssru.ac.th

Banner-nacc

  

 Mail-Banner300-100

 

Login

00894455
Today
This Week
This Month
All days
1023
2306
21067
894455

Your IP: 52.201.244.140

งานกีฬานักเรียนเทศบาล

 


ข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สำนักการศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 18 รายการ ตามโครงการผลิตและจัดหาสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบประกาศนียบัตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งขบวนและเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดกีฬา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11,400)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายคล้องบัตรประจำตัวนักกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปกเล่มพร้อมเกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ (2,950 บาท)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งดอกไม้ประดับรถบุษบก ฯ (6,000)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่่าอุปกรณ์เครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง ฯ (45,000)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (68,550)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระทงกาบกล้วย (79,800)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบวงสรวง ฯ (30,000)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระทงใบตองดอกไม้สด (10,000)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำรถขบวนกระทงใหญ่ ฯ (120,000)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดสถานที่ ฯ งานประเพณีเดือนยีเป็ง ฯ (60,000)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์ งานประเพณีเดือยี่เป็ง ฯ (33,750)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซ์้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (29,970)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานประเพณียี่เป็ง ฯ (18,135)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานประเพณียี่เป็ง ฯ (41,075)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล งานประเพณีเดือนยี่เป็ง ฯ (43,000)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ใตการจัดกิจกรรมงานเดือนยี่เป็ง ฯ (496,000)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ (299,895)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพลุสีดาวกระจาย (80,000)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรงานประเพณีเดือนยี่เป็ง ฯ (22,100)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโบว์กรรมการกิจกรรมงานประเพณีเดือนยี่เป็ง ฯ (9,100)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๑ ตามโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระสอบถุงปุ๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันออกพรรษา (7,778.40)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลิเล็กทรอนิกส์พร้อมคลังข้อสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับก่อสร้างฐานรองพร้อมติดตั้งเสาธงสนามฟุตบอล 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อกรอบรูปใส่ใบประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน "การจัดทำผางปะตี๊ด" จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำำหรับจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑๓ เครื่อง โดย่วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดจ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเข้้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา จำนวน 7รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอลและเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเหรียญรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถโดยสารส่วนบุคคล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพา่ะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา 9,198.- บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา 14,000.- บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(โปรแกรมช่วยสอนและสร้างเสริมสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ(Smart Classroom) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบล จำนวน 11 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล รวมเป็น 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา,หรือเครื่องเล่นพัฒนาเด็ก(วัสดุการศึกษา) จำนวน 38 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อธงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดจ้างซ่อมเครื่อพิมพ์ปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ?ปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 17 รายการ เงิน 9,286.16 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมดาวดวงเด่นจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาหนังสือแบบเรียน แบบฝึก ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาหนังสือตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 74 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุการเกษตร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดจ้างซักผ้าม่านและผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 156 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่พร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถ้วยรางวัลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังเก็บน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันปฐมวัย จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องน้ำใกล้สนามยิงปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัตถุดิบโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (26,204)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุุปกรณ์ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (18,056)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในโครงกรแข่งขันคนเก่ง (18,220)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสงเสริมและประเมินพัฒนาการเด้็กปฐมวัยแก่ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกิจกรรมทำตุ็กตาถุงเท้าการบูร (27,260 บาท)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถยนต์สี่ล้อพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลอิงค์เจท x-Stand พิมพ์สีขนาด 0.80*1.80 เมตร พร้อมขาตั้ง ตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยแก่ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างออกแบบป้ายและผลิตป้ายไวนิลกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาหรือเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กจำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวุสดุใช้ในกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมห้องสมุดศาลาแดง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,200)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบประกาศ ฯ โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน ฯ (1,400)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน ฯ (4,000)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน ฯ (840)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอปกรณ์โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน ฯ (9,487)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมหนูน้อยหัดออม จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการหล่อเทียนพรรษา ฯ (134,800)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯ (21,000)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์ ฯ (13,000)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ฯ (24,909.45)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง (10,000)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในโครงการวันเข้าพรรษา ฯ (27,880)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าป้ายไวนิลกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา จำนวน ๑  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนนาในเทศกาล เข้าพรรษา และอาสาฬหบูชา จำนวน ๖ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถโดยสารส่วนบุคคล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถทะเบียน 40-0348 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายชื่ออาคารต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุกีฬา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (38,700)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำบูธเสนอผลงานทางวิชากรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (70,000)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  เช่าเครื่องเสียง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อน้ำดื่ม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 (เพิ่มเติม)

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึก ตามโครงการจัดหาหนังสือเรียน จำนวน 97 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 12 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  เช่าเครื่องเสียง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดทำป้ายไวนิล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดทำป้ายไวนิล  โดยวิธีเฉพา่ะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้ออาหารว่าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้ออาหารกลางวัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อน้ำดื่ม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา  จัดทำป้ายไวนิล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงรััวสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ๋อมแซมเครื่องตัดหญ้า  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องออกกำลังกาย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมซุ้มที่พักนักกีฬา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถทะเบียน 40-0347 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมานิทรรศการภาพเขียนสีน้ำ โครงการจัดกิจกรรมห้องสมุดศาลาแดง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารกลางวัน โครงการจัดกิจกรรมห้องสมุดศาลาแดง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำโล่รางวัล โครงการจัดกิจกรรมห้องสมุดศาลาแดง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดกิจกรรมห้องสมุด ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ฯ โดยวิธีเฉพาะจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดนตรีโฟล์ซอง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำใบประกาศนียบัตร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึก จำนวน 85 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดจ้างซอมเครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำขบวนแห่โคมไฟวิสาขบูชา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 4 รายกาาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถโดยสารส่วนบุคคล จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในโครงการจัดงานวันวิสาขบูชา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้โครงการ โดยวิธีเฉพาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่รางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะราคาโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง(ปรับปรุงอาคารสำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ)

ประกาศผู้ชนะราคาโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย(ปรับปรุงอาคารสำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในโครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมเครื่องดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อบัญชีเรียกชื่อบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและสมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย ตามโครงการปรับปรุงและจัดการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯ

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำซุ้มทางเดินรูปเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกิจกรรมการทำกระปุกออมสินปูนปาสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกิจกรรมการทำกระปุงออมสินปูนปาสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องประกอบอาหารและวัสดุประกอบกิจกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมถนนสายน้ำ งานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบวงสรวงบูชาเศียรท้าวกบิลพรหม งานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่

ประกาผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลุสัญญาณ งานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2561

ประกาผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลุสัญญาณ งานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ (ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น อาคารเรียนเมตตาจิตโต)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง(ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำภายในอาคาร 5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวารสารห้องสมุดในสำนักงานเทศบาล เดือน เมษยน 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวารสารห้องสมุดเทศบาล เดือน เมษยน 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าเครื่องเสียงในการจัดกิจกรรมตามโครงการฮอมปอยฮ้อยใจ๋ส่งปี้ใหญ่ไปโฮงเฮียน จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างทำป้ายไวนิล ตามโครงการฮอมปอยฮ้อยใจ๋ ส่งปี้ใหญ่ไปโฮงเฮียน จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องไทยทานในการจัดกิจกรรมตามโครงการฮอมปอยฮ้อยใจ๋ส่งปี้ใหญ่ไปโฮงเฮียน จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าที่ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฮอมปอยฮ้อยใจ๋ส่งปี้ใหญ่ไปโฮงเฮียน จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฮอมปอยฮ้อยใจ๋ ส่งปี้ใหญ่ไปโฮงเฮียน จำนวน 18 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซิ์้อกระสอบถุงปุ๋ย งานประเพณีสงกรานต์เชียใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการค่ายคุณธรรมจริยะรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบประกาศเกียรติบัตร โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 18 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง