33580

วิสัยทัศน์

“นครเชียงใหม่เป็น
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
มีเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยการบริหารภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล”

 

 

 

งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครเชียงใหม่


DITP


 


building-controlcm

 

cm.sanitaryCustom

 

cultural-centre

 

ssruic.ssru.ac.th

Banner-nacc

  

 Mail-Banner300-100

 

Login

00879165
Today
This Week
This Month
All days
1100
6312
26046
879165

Your IP: 54.236.246.85

 


auction

ข่าวประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

จัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเม็ด ขนาดบรรจุแผง 4 เม็ด (เม็ดละ 1 กรัม) จำนวน 5,000 แผง

จัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเม็ด ขนาดบรรจุแผง 4 เม็ด (เม็ดละ 1 กรัม) จำนวน 9,900 แผง

จัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเม็ด ขนาดบรรจุแผง 4 เม็ด (เม็ดละ 1 กรัม) จำนวน 2,250 แผง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบเครื่องเสียงตามสายของชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอ่าดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่  3   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินงบประมาณ 480,000 บาท

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอ่าดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่  2 (อาเขต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินงบประมาณ 480,000 บาท

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอ่าดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 1 (ช้างเผือก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินงบประมาณ 160,000 บาท

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมระบบระบายน้ำถนนราชดำเนิน (บริเวณสี่แยกวัดพันอ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (126,000)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมประตูน้ำหลัง รพ.ลานนา (ลงน้ำปิง) รหัส 253-57-0128, 253-57-0129, 253-57-0130 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (497,978)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาขนย้ายเตาเผาติดเชื้อ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 295,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาโครงการตกแต่งภูมิทัศน์เมือง

ประกาศราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมรถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน 82-0913 เชียงใหม่ (330,000) จำนวน 5 รายการ โดยวิธเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (212,116)

ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV ) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จำนวน 7 รายการ

ระกาศราคากลาง จัดจ้างซ่อมเครื่องย่อยกิ่งไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 35 HP ยี่ห้อ Green Mech รหัสครุภัณฑ์ 119-53-0006 จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ระกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 140,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศราคากลาง จัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคลังข้อสอบ

ประกาศราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมระบบห้องน้ำและสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในอาคารชั้น 4 งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 7,300 บาท

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 228,400 (งานช่างแขวงศรีวิชัย)

 

ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV ) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จำนวน 7 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1รายการ เป็นเงิน 4,986บาท งานกิจการฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 9,230 บาท 

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20 รายการ (197,430) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (398,942)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมรถบรรทุุกติดเครนพร้อมอุปกรณ์ยก จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 282,570.95 บาท(ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดูแลและรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ภายในสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดูแลและรักษาระบบโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดูแลระบบน้ำประปาและห้องสุขาภายในสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 479,420 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 419,450 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ อาคารหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ อาคารพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ มีลิฟท์ยกของท้ายกระบะ จำนวน 1 คัน

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ อาคารหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ อาคารพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 119,866 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายวิศวกรรมจราจร)

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ เป็นเงิน 373,777.11 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 32 รายการ เป็นเงิน 125,890 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 13 เครื่อง เป็นเงิน 135,110 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจัดจ้างต่อเติมห้องเก็บของฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 149,767.26 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค)

ประกาศราคากลาง จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องผลิตยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นเงิน 485,780 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 490,785.53 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์จราจร จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 318,175 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายวิศวกรรมจราจร)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 439,350 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 497,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (349,200)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสวนสาธารณะ)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (270,891.90)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 29 รายการ (122,680)

ประกาศราคากลาง จัดจ้างพิมพ์แผ่นพับเผยแพร่เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่  (124,500)

ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (366,903)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลพร้อมการประกันระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยจัดเก็บบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์(155,043)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาขุดลอกลำคูไหวระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 56 รายการ   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 497,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(499,590)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 329,250 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)

ประกาศราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 8 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (401,827.80)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (154,500)

ประกาศราคากลาง จัดจ้างเหมาดูแลสวนไม้ดอก ไม้ประดับ บริเวณเครือพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ (216,000)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะล้านนา ร.9

ประกาศราคากลาง จ้างการให้บริการอินเตอร์เน็ตในหน่วยงานเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ(231,120)

ระกาศราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาระบบไฟจราจร

ประกาศราคากลาง จัดซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (495,426)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง พัดลมระบายควัน จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบเตาเผาไร้มลพิษ จำนวน 2 เตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง ออกแบบและผลิตชุดประชาสัมพันธ์มาสคอต ป้ายกีฬานครเชียงใหม่เกมส์จำนวน 11 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (236,096)

ประกาศราคากลาง การจัดทำวารสารเทศบาล(เวียงพิงค์)ประจำปี 2562  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (486,000)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเอกชนซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะตามถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ตารางแสดงวงเงิน/ราคากลาง

ระกาศราคากลาง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายหางเหยี่ยว ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดและระบบควบคุมกล้องภายในศูนย์ควบคุม CCTV จำนวนกล้อง 289 ตัว (ติดตั้งในโครงการ SAFETY ZONE) เฟส 1,2 และ 3

ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ รวมเป็นเงิน 128,759.-บาท(งานบริหารทั่วไป แขวงศรีวิชัย)

ประกาศราคากลาง จัดเหมาเอกชนดูแลความสะอาดภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงกันยายน 2562 จำนวน 12 เดือนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 499,000.-บาท

ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 199,900.63 (งานช่างแขวงศรีวิชัย)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดำเนินการตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddng)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนสาธารณะหนองบวกหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนสุขภาพบ้านเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนกาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมประตูระบายน้ำ หลัง รพ.ลานนา (เข้าเมือง) รหัส 253-57-0131 จำนวน 8 รายการ (351,013.50)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ จำนวนเงิน 496,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ใหญ่ และระบบสปริงเกอร์รอบคูเมืองเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ระกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddng)

ประกาศราคากลาง ซื้อทรายและกระสอบทรายเพื่อเตรียมการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานลอยถนนแก้วนวรัฐ บริเวณหน้าโรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัยและหน้าโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เป็นเงิน 172,921.95 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 368,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ชุดไฟเดรส(ชุดผจญเพลิง) จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน 35รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสวนสาธารณะ)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 449,961.08 (งานช่างแขวงศรีวิชัย)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 32 รายการ เป็นเงิน 436,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายวิศวกรรมจราจร)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานแขวงเม็งราย

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(โปรแกรมช่วยสอนและสร้างเสริมสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดบำรุงรักษาทรัพย์สินศูนย์ควบคุมสัญญาณไฟจราจร เป็นเงิน 120,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายวิศวกรรมจราจร)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)TOR

ประกาศราคากลาง สำหรับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 414,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยและดูแลมรัพย์สินโรงผสมยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นเงิน 180,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบระบายน้ำและรั้วสถานีสูบน้ำภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 435,935.12 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินศูนย์ควบคุมสัญญาณไฟจราจร เป็นเงิน 180,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายวิศวกรรมจราจร)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่แขวงกาวิละ (ลำเหมืองแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 356,920 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถเก็บขนขยะอันตราย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จัดจ้างซ่อมปั๊มซับเมิร์สซิเบิ้ลตัวที่ 2 หน้าเทศบาล รหัส 055-49-0512 จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศราคากลาง ซื้ออัฒจันทร์เก็บได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng) ครั้งที่ 2

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมฝาบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณถนนสุเทพ ฯ  จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 301,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ เป็นเงิน 231,181.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายวิศวกรรมจราจร)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อโคมสัญญาณไฟจราจร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 498,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายวิศวกรรมจราจร)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาออกแบบผลิตและติดตั้งพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (368,988)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 83 รายการ เป็นเงิน 237,253.24 บาท (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 471,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 10 ล้อ ความจุน้ำ 12,000 ลิตร  พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน (TOR)ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณ

ประกาศราคากลาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในรัชกาลที่ 9

ปะกาศราคากลาง จัดซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้าง จัดตกแต่งสถานที่งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในรัชกาลที่ 9

ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานแขวงศรีวิชัย (141,600)

ประกาศราคากลาง จ้าง ทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ประกาศราคากลาง จ้าง ทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ประกาศราคากลาง ก่อสร้างฐานรองพร้อมติดตั้งเสาธงสนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 

ประกาศราคากลาง  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 489,150 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมระบบระบายน้ำเสียถนนอนุบาล  จำนวน 1 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมระบบระบายน้ำถนนสุริยวงษ์  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงลานขนถ่ายขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศราคากลาง ซื้อผ้าออแกนซ่า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุใช้ในงานรัฐพิธี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างทำกรอบรูปไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง  การจ้างเหมาจัดทำเว็บไซด์และแอพพลิเคชั่น "นครเชียงใหม่เกมส์" โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำดื่ม เค.เอ็ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์และผ้าออแกนซ่า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจ้างเหมาตกแต่งซุ้ม สถานที่ และพิธีเปิดงานลานนาพฤกษาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องทันตกรรมศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอย โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจัดซื้อส่ื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาหรือเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กจำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลางจัดซื้อของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจัดซ์้อเหรียญรางวัลพร้อมสายคล้องคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจัดซื้อธงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้างและฐานป้ายสกอร์บอร์ดพร้อมติดตั้งป้ายสกอร์ดบอร์ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  จำนวน 16 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง ซื้อกระดานแสดงผลแบบอินเตอร์เอคทีฟ (Autive Board) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคากลาง จ้างเหมาติดตั้งพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมประดับตกแต่งบริเวณข่วงพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟประดับตกแต่งสำหรับภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมี ULV ขนาดติดต้ังบนรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงตามสายพร้อมติดตั้งเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดภายในชุมชน เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (492,200ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สธส.)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเชื่อมอินเตอเน็ตของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาหนังสือเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 74 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตารางแสดงวงเงินบัญชีรายละเอียดประกอบการขออนุมัติซื้อหนังสือเรียน

ประกาศราคากลางต่อเติมห้องเก็บของฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 149,767.26 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์แพทย์แผนไทย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัยศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องน้ำใกล้สนามยิงปืน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางซ่อมแซมรถหมายเลขทะเบียน ชม 40-0526

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน  14รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อกล่องภาชนะรองรับขยะอันตราย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( ฝ่ายสวนสาธารณะ)

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อผ้าออแกนซ่า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 494,450 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 489,250 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ มีลิฟท์ยกของท้ายกระบะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง ซื้ออัฒจันทร์พับเก็บได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสวนสาธารณะ)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 4 ซุ้ม เป็นเงิน 398,859.63 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสวนสาธารณะ)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 140,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสาธารูปโภค)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อสารทำความสะอาดชีวบำบัดเอนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคาดลาง  จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง  จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง  จัดซ์้อวัสดุสำนักงาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง  จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาย้ายแนวสายใยแก้วนำแสง บริเวณหน้าวัดโลกโมฬี ถนนมณีนพรัตน์และหน้าวัดเจดีย์หลวง ถนนพระปกเกล้า เป็นเงิน 137,355.90 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายวิศวกรรมจราจร)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมีันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาพื้นหญ้าภายในสนามฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 494,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)

ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (309,957.60)

ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจการจราจร จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหารเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (99,500)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (282,000)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (113000)

ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคาร 1 ชั้น 1 จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟทางข้าม บริเวณหน้าวัดปันเสา (ประตูมาเลเรีย) ถนนบุญเรืองฤทธิ์ พร้อมติดตั้งสัญญาณเสียงสำหรับคนตาบอด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องเส่นสนามสวนสุภาพบ้านเด่น จำนวน 1 ชุด รวม 8 รายการ (ครั้งที่ 2)

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงพื้นสนามและรั้วสนามฟุตซอลด้านทิศตะวันออกสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างบ้านต้นไม้บริเวณสนามเด็กเล่นภายในสวนสาธารณะหนองบวกหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาดพร้อมอุปกรณ์ประจำสนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ฝ่ายสวนสาธารณะ)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุในการหล่อเทียนพรรษา จำนวน 5 รายการ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน

ประกาศราคากลาง จัดทำป้ายชื่ออาคารต่างๆ  ภายในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างทำกรอบรูปไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อพานพุ่มและธูปเทียนแพ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง  จัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์จราจร จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 498,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายวิศวกรรมจราจร)

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ใหญ่)ต้นลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการจัดหาหนังสือเรียน

ประกาศราคากลาง จัดซื้อโคมสัญญาณไฟจราจรและดวงโคมสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสนอาทิตย์

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องธุรการเดิมและโถงชั้น 2 โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้เสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารว่างสำหรับการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนโชตนา ซอย 26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อผ้าออแกนซ่า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปั 2561 จำนวน 97 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง ซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง ซื้อเก้าอี้ไฟเบอร์กลาส จำนวน 1,000 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายวิศวกรรมจราจร)

ประกาศราคากลาง  จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9500ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบเตาเผาไร้มลพิษ จำนวน 2 เตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทาสีอาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนโชตนา ซอย 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.0.60 เมตร ถ.ลอยเคราะห์ ซ.2ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางปรับปรุงรั้วสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่  จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง

ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 85 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนมห่โชคซอย 12 ถึงคลองแม่ข่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อนำ้มันดีเซล จำนวน 17000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงอัฒจันทร์มีหลังคาสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสวนสาธารณะ)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าน้ำพุคูเมืองและประตูน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อยางรถดูดโคลน 6 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 17,332ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง(ปรับปรุงอาคารสำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์ CRS-2) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายวิศวกรรมจราจร)

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย(ปรับปรุงอาคารสำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำตัวที่ 1 รหัส 055-49-0511 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (376,640)

ประกาศราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมรถดูดล้างท่อระบายน้ำ 7 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อพรรณไม้ล้านนาพร้อมปลูก จำนวน 140 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศราคากลาง จัดพิมพ์หนังสือรายการประจำปี 2560 เทศบาลนครเชียงใหม่(Annual Report 2017)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดเีซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเจริญประเทศ ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องเล่นสนามสวนสุขภาพบ้านเด่น จำนวน  1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลาง จัดจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (202,000) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมน้ำพุคูเมือง จำนวน 34 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (204,500) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ำถนนกู่เต้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 10 ล้อ ความจุน้ำ 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

ประกาศราคากลาง ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำขนาดความจุน้ำไม่้น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล  จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)

ประกาศราคากลางจัดซื้อเก้าอี้สนาม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 195,000.-

ประกาศราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมขุดตัก จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ำถนนโชตนา ซอย 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสุสานช้างเผือก จำนวน 1 หลัง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างทางระบายน้ำบริเวณสนามฟุตบอล 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนสกรีตภายในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงแท้งก์น้ำสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางระบายน้ำบริเวณโรงพลศึกษา 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการฯ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางซืัอวัสดุที่ใช้ในโครงการฯ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุที่ในโครงการฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางซืัอวัสดุที่ใช้ในโครงการฯ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะจากชุมชน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดกิจกรรมถนนสายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุในโครงการฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ใหญ่  จำนวน 38 ต้น  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสวนสาธารณะ)

ประกาศราคากลางจัดซื้อตุงช่อล่อดอกไม้ประดับพร้อมวัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง  จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชภัณฑ์มิใช่ยา)จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถยนต์กู้ภัย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง  จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่(ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุในโครงการฯ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ

ระกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องพ่นยาชนิดพ่นละออง (ULV) ขนาดใหญ่ติดต้ังบนรถยนต์ชนิด 2 สูบ 4 จังหวะ จำนวน 2 เครื่อง 

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ รัชกาลที่ 10

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการฯ)

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน 26  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน 26 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี (แบบธรรมดา) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน 6 รายการ

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาตกแต่งตุงประดับเมือง งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง (ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำภายในอาคาร 5)

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ คสล. ถนนมูลเมือง ซอย 1

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจร พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนศิริธร ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ(ปรับรุงหลังคาอาการเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น อาคารเรียนเมตตาจิตโต)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดกิจกรรม สืบฮีต สานฮอย ป๋๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ ซ่อมแซมทางเท้าถนนเจริญเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,345.10

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต พร้อมฝาบ่อพักถนนธารทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดกิจกรรมขบวนแห่ งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำถนนซอยจุมพล 

ประกาศราคากลาง จ้างโครงการการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคสล.ถนน 12 สิงหา ซอย 1 

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนมนตรีเชื่อมต่อถนนบำรุงราษฎร์ ซอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเมืองสาตร

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานของงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ระกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทพารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(โต๊ะเก้าอี้นักเรียน)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจัดซื้อชั้นเหล็กวางเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์ตั๋วรถโดยสารสีขาว จำนวน1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 12,500 บาท

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงอัฒจันทร์ไม่มีหลังคาสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมรถเกรดเดอร์ จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)

ประกาศราคากลางจัดซื้อเบาะกระโดดสูง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุในการจัดการจราจร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายวิศวกรรมจราจร)

ประกาศรายละเอียดและราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการสัมมนาทางวิชาการเทคโนโลยีระบบกล้องCCTVและระบบขนส่งสาธารณะเทศบาลฯ (242,000.- )

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดและระบบควบคุมกล้องภายในศูนย์ควบคุม CCTV จำนวนกล้อง 122 ตัว (เฟสที่ 3)

ประกาศราคากลางการจัดจ้างก่อสร้างรั้วกั้นล้อมรอบคอมเพรสเซอร์ของระบบเครื่องปรับอากาศอาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จำนวน 21 รายการ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดจ้างพิมพ์แผ่นพับเผยแพร่หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องกำจัดขยะติดชื้อระบบอัตโนมัติชนิดบดและฆ่าเชื้อในเครื่องเดียวกันพร้อมเครื่องอัดขยะขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 1 ชุด (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถุานที่ของโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน

ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานสถานีขนส่งฯ

ระกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง  จ้างเหมาจัดสร้างตกแต่งเวทีการแสดงพร้อมระบบแสง สี เสียง และจัดมมหรสพการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาตกแต่งสถานที่พิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอก-ไม้ประดับ   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรงอาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 

ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมท่สีอาคารสำนักงานแขวงเม็งรายและอาคารอเนกประสงค์สุสานช้างคลาน

ระกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง (ปรับปรุงงานหลังคาอาคารเรียนอนุบาล)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)

ประกาศราคากลาง จัดจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟแขวนประดับตามต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสวนสาธารณะ)

ประกาศราคากลาง จัดทำซุ้มเข้างานมหกรรมไม้ดอก- ไม้ประดับ   จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ(ปรับปรุงงานทาสีภายในอาคารเรียน 3)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดทำรถบุปผาชาติ จำนวน  1 คัน   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จำนวน 23 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน 8 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร

ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมปั๊มสูบน้ำพุคูเมืองขนาด 10 HP จำนวน 4 เครื่อง และปั๊มสูบน้ำพุใหญ่แจ่งคูเมืองขนาด 7.5 HP จำนวน 2 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อผ้าออแกนซ่า จำนวน 7 รายการ

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน 8 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจัดซื้อของขวัญของรางวัล  วันเด็กแห่งชาติ  2561

ประกาศราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่

ประกาศราคากลาง  จ้างเหมาจัดงานเปิดโลกมหัศจรรย์วันเด็ก  2561

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะฯ  รถทะเบียน กย 8259 (780 บาท) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์  โดยเฉพาะเจาะจง (16,050 บาท ) จำนวน 2 รายการ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร

ประกาศราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมรถเทเลอร์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ทะเบียน ชม.82-2543 รหัสครุภัณฑ์ 011-47-0086 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมลานจอดรถสุสานบ้านเด่น จำนวน 2 รายการ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการจัดซื้อสื่อศูนย์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มไชน่าทาวน์ จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดนิทรรศการ จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาตกแต่งไฟฟ้าประดับเมือง  จำนวน 1 รายการ 

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดนิทรรศการ จำนวน 1 งาน

ประกาศราคากลาง การจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ถ.มหิดล(ข้างลาบต้นยาง) รหัส 055-45-0462 จำนวน 8 รายการ

ประกาศราคากลางจัดดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 55 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร

ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

ประกาศราคากลางจ้างซ่อมปั๊มสูบน้ำพุคูเมืองขนาด 7.5 HP จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศราคากลางจัดจ้างซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง 8 นิ้ว แบบลากจูง ยี่ห้อ Doosan รหัส 055-49-0381

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำนักการจ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างซ่อมแซมรถดูดล้างท่อระบายน้ำ ยี่ห้อ เบนซ์ ทะเบียน ชม.82-4357 จำนวน 5 รายการ

ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้จัดแสดงภายในห้องนิทรรศการถาวร จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจัดซื้อ ธงชาติไทย จำนวน 5 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร

ประกาศราคากลางจัดซื้อ วัสดุเพื่อซ่อมแซมฝาท่อและฝารางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 12 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 23 รายการ 

ประกาศราคากลางจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ 

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์DLIT จำนวน 3 รายการ

ประกาศราคากลางจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อนำ้มันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล จำนวน 9000ลิตร

ประกาศราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 40 ที่นั่ง

ประกาศราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง

ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดกีฬา

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดพิธีรับธงเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ 

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 8 รายการ

ประกาศราคากลางจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร

ประกาศราคากลางจัดซื้้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องพ่นยาชนิดพ่นละออง(ULV) ขนาดใหญ่ติดตั้งบนรถยนต์ชนิด 2 สูบ 4 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งจอ LED พร้อมเชื่อมต่อสัญญาณ

ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำขวนแห่กระทงใหญ่

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 50 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ

ประกาศราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ

ประกาศราคากลางป้ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

ประกาศราคากลางจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวน 1 งาน

ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ควบคุม และติดตั้งจอภาพ LED ขนาด 2 จอ พร้อมเชื่อมต่อสัญญาณโทรทัศน์ จำนวน 1 งาน

ประกาศราคากลางจ้างเหมาประดับผ้าเสาไฟฟ้า จำนวน 1 งาน

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 19 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 4 รายการ

ประกาศราคากลางซ่อมประตูระบายน้ำ 7 บาน รวม 36 รายการ

ประกาศราคราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร

ประกาศราคราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร

ประกาศราคราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร

ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเสาสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์และป้ายเครื่องหมายจราจรบริเวณอนุสาวรีย์ช้างเผือก ถนนโชตนา อุบัติเหตุรถชนได้รับความเสียหาย

ประกาศราคากลางจัดซื้อผ้าออแกนซ่า จำนวน 2 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับจัดทำแพริมฝั่งลำน้ำปิง

ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดสถานที่การจัดกิจกรรมงานประเพณีเดือนยี่เป็ง

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม"ต๋ามผางปะติ๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง"

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และราคากลาง จ้างเหมาตกแต่งประดับเมืองงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ปี 2560  

ราคากลางการจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับจัดเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนตุลาคม 2560 จำนวน 1 รายการ

ราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ

ราคากลางจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 27 รายการ

ราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และราคากลาง งานจ้างเหมาโครงการตกแต่งภูมิทัศน์เมืองเชียงใหม่

ประกาศราคากลางจัดซื้อวารสารเดือน ตุลาคม 60 ห้องสมุดเทศบาล 

ประกาศราคากลางจัดซื้อวารสารเดือน ตุลาคม 60 ห้องสมุดศาลาแดง

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาด แขวงเม็งราย

ประกาศราคากลางจ้างซ่อมปั๊มสูบน้ำพุคูเมือง ขนาด 7.5 HP 14 เครื่อง จำนวน 6 รายการ , ปั๊มสูบน้ำพุคูเมือง ขนาด 10 HP 11 เครื่อง จำนวน 6 รายการ ,ปั๊มสูบน้ำพุใหญ่แจ่งคูเมือง ขนาด 7.5 HP 8 เครื่อง จำนวน 11 รายการ รวม 23 รายการ

ประกาศราคากลางซ่อมแซมรถดูดล้างท่อระบายน้ำ ยี่ห้อ เบนซ์ ทะเบียน ชม 82-4357 รหัสพัสดุ 010-48-0020 จำนวน 28 รายการ

ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าน้ำพุคูเมืองภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  จำนวน 12 รายการ

ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ เชิงสะพาน ค.ส.ล. ถนนหัสดิเสวี  จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร

ประกาศราคากลางป้ายประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศราคากลางซื้อน้ำยาขจัดคราบสกปรก,คราบไขมัน จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลางจ้างเหมาประดับผ้าเสาไฟฟ้า จำนวน 1 งาน

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคลังข้อสอบ

ประกาศราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง 8 นิ้ว แบบลากจูง ยี่ห้อ DOOSAN จำนวน 32 รายการ และ เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง 8 นิ้ว (สีเหลือง) ยี่ห้อ HINO จำนวน 42 รายการ รวม 74 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร

ประกาศราคากลางซื้อผ้าออแกนซ่า จำนวน 2 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 9000ลิตร

ประกาศราคกากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศราคากลางซื้อผ้าออแกนซ่า จำนวน 6 รายการ

ประกาศราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมประตูระบายน้ำคูเมือง รหัส 253-49-0017 จำนวน 22 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน  11  รายการ

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่องานล้างท่อ งานประจำรถขนขยะ งานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล งานซ่อมแซมฝาท่อและฝารางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

ประกาศราคากลางซ่อมแซมตู้ภาชนะรองรับของเสียอันตราย รหัสครุภัณฑ์ 722-54-0132 ถึง 722-54-0231 จำนวน 2 รายการ

ประกาศราคากลางซ่อมแซมชุดควบคุมระบบเก็บขยะ ชุดที่ 1 รหัส 131-40-0003 จำนวน 31 รายการ

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลางซื้อแก๊ส LPG ขนาด 48 กิโลกรัม จำนวน 240 ถัง

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร

ประกาษราคากลางซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำหอยโข่ง สถานีสูบน้ำ ถ.รถไฟ (ลุงลือ) จำนวน 22 รายการ

ประกาศราคากลางซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำ ตัวที่ 1 รหัส 055-44-0440 (เชิงสะพานรัตนโกสินทร์ ร.9) จำนวน 5 รายการ

ประกาศราคากลางซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำหอยโข่ง สถานีสูบน้ำ ถ.ต้นขาม รหัส 055-60-0585 จำนวน 19 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 5

ประกาศราคากลางจ้างเหมาขุดลอกวัชพืชและขยะภายในลำเหมืองสาธารณประโยชน์ตั้งแต่สะพานถนนต้นขาม 2 ถึงถนนเลียบทางรถไฟ ความยาวรวม 1,320 เมตร

ประกาศราคากลางจ้างเหมาขุดลอกวัชพืชและขยะภายในลำเหมืองสาธารณประโยชน์ตั้งแต่ถนนทุ่งโฮเต็ล ถึงถนนเชียงใหม่-ลำปาง ความยาวรวม 640 เมตร

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 12000ลิตร

ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานการท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้ามทางแยก จำนวน 2 รายการ

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมฝาท่อและฝารางระบายน้ำ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์จราจร จำนวน 12 รายการ

ประกาศราคากลางซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำ ตัวที่ 2 รหัส 055-49-0512 จำนวน 8 รายการ

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเปลี่ยนโคมสัญญาณไฟฟ้าแสงสว่าง LED จำนวน 5 โครงการ

ประกาศราคากลางซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ยี่ห้อ โคมัสสุทะเบียน ชม.ต0304 รหัสครุภัฑ์ 019-27-0005 จำนวน 30 รายการ

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนช้างคลาน โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 48 รายการ

ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมทาสีอาคารอเนกประสงค์และเมรุภายในสุสานหายยา

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสุสานหายยา

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร

ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานแขวงศรีวิชัย(รายเดือน)ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดและระบบควบคุมกล้องภายในศูนย์ควบคุม CCTV จำนวน 167 ตัว (ติดตั้งในโครงการ SAFETY ZONE) เฟสที่ 1 และเฟสที่ 2

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะตามถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาระบบไฟจราจรและระบบควบคุมการจราจร

ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำหน้าตลาดดอกไม้ลงสู่แม่น้ำปิง จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อยางแอสฟัลต์ (CSS-1) จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อยางรถ จำนวน 13 คัน

ประกาศราคากลางจัดซื้อยางแอสฟัลต์ (HOTMIXED) จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลางซ่อมแซมรถยนต์ขนตู้บรรทุกขยะยี่ห้อ มิตซูบิชิ ทะเบียน ชม.82-2544 รหัสครุภัณฑ์ 011-47-0087

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะหนองบวกหาด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะล้านนา ร.9

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ใหญ่ และระบบสปริงเกอร์รอบคูเมืองเชียงใหม่

ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมพื้น ค.ส.ล.ภายในสนามยิงปืนและซ่อมแซมทาสี

ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมจอดรถยนต์ จำนวน 6 รายการ

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ 

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ประกาศราคากลางจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน 15รายการ

ประกาศราคา จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน9000ลิตร

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดำเนินการขนขยะมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายขยะบริเวณสุสานหายยาไปกำจัด โดยวิธีการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล

ประกาศราคากลาง  ซื้อธงชาติไทย จำนวน 3 รายการ

ประกาศราคากลาง จ้างตรวจหาระดับเอนไซม์โคลินเอสเตอเรสในเลือด จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง ซื้อระบบสูบน้ำและตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าถนนอนุบาลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง ซื้อผ้าออแกนซ่า จำนวน 4 รายการ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างประตูน้ำ สถานีสูบน้ำเสียที่ 5 ถนนระแกง

ราคากลางจ้างการให้บริการค่าอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร

ประกาศราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์จราจร จำนวน 4 รายการ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในรถโดยสารประจำทาง พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 คัน คันละ 4 ตัว รวม 72 ตัว

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้)จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องนึ่งด้วยแรงดันไอน้ำ )1 รายการ

ประกาศราคากลาง  จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเชื่อมต่อระบบ Internet ของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถตัดกิ่งไม้เอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์แพทย์แผนไทย 1

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์หนองหอย

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดศูนย์ศรีวิชัย

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดศูนย์หนองหอย

ประกาศราคากลาง งานประกวดราคาจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 12000ลิตร

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมฝาท่อและฝารางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจัดซื้อชุดไฟเดรส (ชุดผจญเพลิง) จำนวน 25 ชุด 

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาเด็ก

ประกาศราคากลางจัดซื้อยางแอสฟัลต์ (HOTMIXED) จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร เพื่อใช้ในการจัดการจราจร จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์จราจร จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาเด็ก

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ อาคารหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ อาคารพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงกันยายน 2561

ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงพื้นห้องโถงชั้น1 บริเวณห้องจำหน่ายบัตรเข้าชม หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุเกษตร  

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลางวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงโรงอาหารเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลางซื้อชีวภัณฑ์กำจัดแมลง จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลางซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อขจัดกลิ่นชนิดบรรจุถังขนาด 30 ลิตร 

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุไฟฟ้า

ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมห้องรองนายกเทศมนตรี จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลางทำป้ายภายในห้องนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสดุดีวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี

ประกาศราคากลางซื้อผ้าออแกนซ่า จำนวน 2 รายการ

ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 6 รายการ

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลและกำจัดปลวกอาคารสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาระบบโทรศัพท์ ภายในสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการ 4 รูปแบบ

ประกาศราคากลางจ้างเหมาตกแต่งซุ้มพระบรมสาทิสลักษณ์

ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรแยกอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ถนนราชภาคินัย ตัดถนนพระปกเกล้า

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงกันยายน 2561

ประกาศราคากลาง ซื้อสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนประจำห้องเรียนทดลองวิทยาศาสตร์ 

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร

ประกาศราคากลาง งานสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบเครื่องเสียงตามสายของชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนกาญจนาภิเษก

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนสุขภาพบ้านเด่น

ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินศูนย์ควบคุมสัญญาณไฟจราจร

ประกาศราคากลาง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงทางระบายน้ำภายในชุมชนสวนดอก ระยะทางไม่น้อยกว่า ๖๔๙เมตร

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาระบบเครื่องปรับอากาศอาคาร 5 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

ประกาศราคากลางจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย(รปภ.)สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนระบบน้ำประปาและห้องสุขาภายในสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

ประกาศราคากลางซื้อครุสำรวจ จำนวน 18ชุด

ประกาศราคากลาง สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองแม่ข่าตั้งแต่สะพานถนนรัตนโกสินทร์ไปจนถึงถนมหิดล

ประกาศราคากลาง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝารางระบายน้ำในชุมชนท่าสะต๋อย

ระกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกลำคูไหว ระยะทางไม่น้อยกวา 1,500 เมตร

ประกาศราคากลางจัดซื้อยางรถขุดล้อยาง หมายเลขทะเบียน ชม.ต0871  จำนวน 2 รายการ

ประกาศราคากลางซ่อมรถดูดฉีดท่อระบายน้ำ ทะเบียน ชม.83-1507  จำนวน 15 รายการ

ประกาศราคากลางซ่อมรถดูดล้างท่อระบายน้ำ  ทะเบียน ชม.83-2517  จำนวน 13 รายการ

ประกาศราคากลางซ่อมรถขุดตักล้อยาง  ทะเบียน ชม.ตค-581   จำนวน 13 รายการ

ซ่อมรถกระเช้า(เครน)  ทะเบียน ชม.81-9938  จำนวน 18 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อยางแอสฟัลต์ (HotmixeD) จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลางก่อสร้างประตูน้ำ สถานีสูบน้ำเสียที่ 4 ถนนระแกง

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์-เวชระเบียน , ห้อง A ห้องพัก B , ห้องประชุมของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดบำรุงรักษาทรัพย์สินศูนย์ควบคุมสัญญาณไฟจราจร

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมฝาท่อและฝารางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

ระกาศราคากลางซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศราคากลางวัสดุการเกษตรจำนวน 11 รายการ

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินโรงผสมยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกท่อรวบรวมน้ำเสียคลองแม่ข่า (ถนนหมื่นด้ามพร้าคต ถึงถนนระแกง)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ดับเพลิงอาคาร จำนวน ๒ คัน)

ประกาศราคากลาง สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่

ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อระบบเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งภายในสนามฟุตบอล ๑ และระบบเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งภายในโรงยิม ๓ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 12000ลิตร

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาย้ายสายใยแก้วนำแสง บริเวณแยกรินคำ ถนนห้วยแก้ว จำนวน 7 รายการ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกท่อรวบรวมน้ำเสียคลองแม่ข่า ถนนหมื่นด้ามพร้าคตถึงถนนระแกง

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอาคาร จำนวน 2 คัน

ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมป้ายสวนสาธารณะกาญจนาภิเษก

ราคากลางจัดซื้อวัสดุเกษตร

ประกาศราคากลางซ่อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 4 รายการ

ประกาศราคากลางจ้างเหมาต่อเติมห้องซักผ้าของศูนย์แพทย์แผนไทย 1 โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องกายภาพศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอย โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์จราจร จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ซื้อวัสุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมฝาท่าและฝารางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

ประกาศราคากลางวัสดุอุปกรณ์ห้องเรียนทดลองวิทย์ 

ประกาศราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต่อย (ปรับปรุงอาคารสำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ)

ประกาศราคากลางซื้อดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง พร้อมวัสดุ

ระกาศราคากลางซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่ม จำนวน 13 รายการ

ประกาศราคากลางวัสดุการเกษตรจำนวน 19 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อยางแอสฟัลตื (AC 60-70) จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วและก่อสร้างซุ้มพระพุทธรูปศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลความสะอาดภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

ประกาศราคากลางจัดซื้อคุรุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ (กล้องตรวจจับรังสีความร้อน จำนวน ๑ เครื่อง)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะอันตราย

ประกาศราคากลางจัดซื้อคุรุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ (พัดลมระบายควัน จำนวน ๔ เครื่อง)

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารโกดังเก็บของและห้องเครื่องระบบไฟฟ้าสำรองภายในพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

ประกาศราคากลางจัดจ้างปูพรมทอบริเวณห้องนิทรรศการชั้น 1 และห้องนิทรรศการช้ัน 2 รวมทางเดินอาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนป่าตัน ซอย 7 ปร6 ปร5 ปร4

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนกองทราย ซอย 1 ปร.6 ปร5 ปร4

ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1รายการ

ประกาศราคากลางซื้อผ้าดิ้นเงินดิ้นทอง จำนวน 3 รายการ

ประกาศราคากลางซื้อธงชาติไทย จำนวน 4 รายการ

ประกาศจ้างเหมาจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อรถซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลท์เอนกประสงค์ด้วยระบบอินฟาเรด

ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการวางท่อร้อยสายไฟฟ้า โทรศัพท์และสาธารณูปโภค ถนนพระปกเกล้าปร5ปร4มาตรฐานงานไฟฟ้า

ประกาศราคากลางจ้างเหมาตกแต่งเมืองช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประกาศราคากลางซ่อมแซมอาคารสำนักงาน แขวงศรีวิชัย(หลังคา ฝ้าเพดานและทาสี)

ประกาศราคากลางเรื่อง

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (เครื่องปรับอากาศ)

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ

ประกาศราคากลางซื้อผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นจำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฮดรอลิคและชุดต้นกำเนิน

ประกาศราคากลาง งานซ่อมแซมรถหมายเลขทะเบียน ชม ๔๐ - ๐๕๒๒

ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมฟุตบาททางเดิน หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

ประกาศราคากลางจัดซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง) เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดในชุมชน(292,500บาท)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง)

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร

ประกาศราคากลางน้ำยาขจัดคราบสกปรก,คราบไขมัน ชนิดบรรจุถังขนาด 30 ลิตร

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 28  รายการ

ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ

ประกาศราคากลาง งานจ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสิโรรส ซอย 3(ปร6) ปร5 ปร4

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 6 ซุ้ม

ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนราษฎร์อุทิศ (ฝั่งโรงแรมศิริปันนา) ปร.6 ปร5 ปร4

ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์จราจร จำนวน 4 รายการ

ประกาศราคากลาง งานจ้างดำเนินการปรับปรุงระบบเตาเผาไร้มลพิษของสุสานหนองประทีปและสุสานเสาหิน จำนวน 2 เตาเอกสารหมายเลขสอง เอกสารหมายเลขสาม เอกสารหมายเลขสี่

ประกาศราคากลางจ้างต่อเติมและปรับปรุงเมรุ 1 และเมรุ 2 สุสานหายยาเอกสารหมายเลขสอง เอกสารหมายเลขสาม 

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เอกสารหมายเลขสอง เอกสารหมายเลขสาม

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 11 รายการ

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดCCTV

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 12000ลิตร

ประกาศราคากลาง ผ้าออแกนซ่า จำนวน 2 รายการ

ประกาศราคากลาง งานประกวดราคาจ้างดำเนินการปรับปรุงระบบเตาเผาไร้มลพิษของสุสานหนองประทีปและสุสานเสาหิน จำนวน 2 เตา

ประกาศราคากลางวัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการ    

ซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อ ซูมิโตโม่ ทะเบียน ชม.ต-0579 รหัสครุภัณฑ์ 018-33-0005 จำนวน 12 รายการ

ประกาศราคากลางซ่อมแซมเรือเหล็กพอนทูนบรรทุกรถขุดตีนตะขาบ รหัสครุภัณฑ์ 018-36-0008

ประกาศราคากลางซื้อทรายเพื่อเตรียมการป้องกันน้ำท่วม

ประกาศราคากลางซื้อกระสอบทรายเพื่อเตรียมการป้องกันน้ำท่วม

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนศรีปิงเมือง ซอย 5 ช่วงที่ 2

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนระแกง ซอย 2

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนศรีจันดร ซอย 2 ปร5 ปร4

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ

ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมรถบดล้อยาง ถข 54 เชียงใหม่ และรถบรรทุกน้ำ 82-0024 เชียงใหม่ จำนวน 54 รายการ

ซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ยี่ห้อ โคมัสสุ ทะเบียน ชม.ต.0304 รหัสครุภัณฑ์ 019-27-005 จำนวน 14 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 12000ลิตร

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารโกดังเก็บของและห้องเครื่องระบบไฟฟ้าสำรองภายในพิพิธภัณฑ์พื้นถ่ินล้านนา

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุในการหล่อเทียนพรรษา จำนวน 5 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 9 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 2 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 12000ลิตร

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน9000ลิตร

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เครื่องแต่งกายวงดุริยางค์) รายละเอียด1 รายละเอียด 2 รายละเอียด3 

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคาขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ

ประกาศราคากลางขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีรั้ว และบ่อน้ำพุ ภายในสวนสาธารณะหนองบวกหาด

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกพร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนบ้านใหม่ ปร.6 ปร.5 ปร.4

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจร จำนวน 14 รายการ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 12000ลิตร

ประกาศราคากลาง วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์ฯ CSS-1) จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ (29 พค.60)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมรถดูดโคลน ยี่ห้อเบนซ์ หมายเลขทะเบียน ชม.82-4357

ประกาศราคากลาง ผ้าออแกนซ่า จำนวน 2 รายการ

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแก้วนวรัฐ (ช่วงสี่แยกตัดทุ่งโฮเต็ล-สี่แยกถนนบำรุงราษฎร์) ปร.6-ปร.4

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรัปปรุงผิวจราจรถนนทิพย์เนตร (ช่วงแยกถนนช่างหล่อ-สี่แยกสุสานหายยา) ปร.6-ปร.4

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนวัวลาย (ช่วงสี่แยกแอร์พอร์ต-สี่แยกสุสานหายยา) ปร.6-ปร.4

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินฝุ่น=350 ลบ.ม. , หิน3/4=250 ลบ.ม. , หิน3/8=350 ลบ.ม. , หินคลุก=350 ลบ.ม.

ประกาศราคากลาง  โครงการก่อสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์ สุสานบ้านเด่น

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อยข่าวประกาศราคากลาง

จ้างเหมาขุดลอกคลองแม่ข่าบริเวณสะพานถนนลอยเคราะห์ ความยาวรวม 300 เมตร

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลางยางแอสฟัลต์ AC 60/70 จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล จำนวน 12000ลิตร

ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ก่อสร้างโรงจอดรถชั่วคราว หน่วยงานช่าง แขวงกาวิละ

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนกองทราย ซอย 1 ปร.6 ปร.5 ปร.4

ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมรถตักล้อยาง ยี่ห้อ คาวาซากิ หมายเลขทะเบียน ต 0297 ชม. และรถแมคโฮ ยี่ห้อ ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค 383 ชม.

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในชุมชนฟ้าใหม่ประตูก้อม เขต 2 ปร.6 ปร.5 ปร.4

ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนป่าตัน ซอย 7 ปร.6 ปร.5 ปร.4

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร

ประกาศราคากลางจัดซื้อยางรถยนต์ดูดโคลน ยี่ห้อ อิซูซุ หมายเลขทะเบียน 83-0877

ราคากลางจัดซื้อยางแอสฟัลต์ (CRS-2) จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลางซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 12000ลิตร

ประกาศราคากลางยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 1 รายการ

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)และระบบรักษาความปลอดภัยของสถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 5

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาสร้างระบบระบายน้ำ ภายในสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบสายเมนแรงต่ำ

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อโคมสัญญาณไฟจราจร จำนวน 46 ชุด และดวงโคมสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 30 ชุด พร้อมติดตั้งอุปกรณ์

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  4  รายการ

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนชัยภูมิ ซอย 1

ประกาศราคากลางซ่อมแซมหอประวัติศาสตร์ เมืองเชียงใหม่

ราคากลางวัสดุในการจัดการจราจร จำนวน 6 รายการ

ราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 12000ลิตร

ราคากลางจ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ใหญ่

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนทางเข้าสถานีขนส่งอาเขต ปร.6 ปร.5 ปร.4

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสามล้าน ซอย 3 ปร.6 ปร.5 ปร.4 ปร.4

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนศิรินธร ซอย 1 ปร.6 ปร.5 ปร.4 

ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร

จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักถนนสนามกีฬา ซอย 1 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 77 เมตร

จ้างเหมาปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวนฝารวมไม่น้อยกว่า 2,000 ฝา ถนนราชดำเนิน ซ.4 ถนนลอยเคราะห์ ซ.3 ถนนวัวลายซ.3 ถนนราษฏร์อุทิศ ศ.8 ถนนสามล้าน ซ.7ก

ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (27 เมย.60)

ราคากลางวัสดุสำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 รายการ

ราคากลางผ้าออแกนซ่าจำนวน 2 รายการ

ราคากลางจ้างพิมพ์แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และพิมพ์แผ่นพับ 3 ภาษา จำนวน 2 รายการ

ราคากลางวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการ

ราคากลาง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ

ราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ

ประกาศราคากลาง ซื้อน้ำมันดีเซล 12000ลิตร

ราคากลางจัดซื้อตุงช่อล่อ ไม้ดอกไม้ประดับ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง จำนวน 14 รายการ 

ราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้ดำเนินการทำหมัน จำนวน 8 รายการ

ราคากลางซื้อสื่อวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ราคากลางจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 10 รายการ

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องทันตกรรมโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล 12000ลิตร

ประกาศราคากลางจ้างเหมาตรวจคัดกรองสุขภาพ จำนวน 16 รายการ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000ลิตร

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมราวกันตกแจ่งหัวริน

ประกาศราคากลาง จัดซื้อต้นไม้ใหญ่พร้อมปลูก และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ

ราคากลางจัดซื้อถุงพลาสติกบรรจุขยะสีดำ จำนวน 2 รายการ

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจรพร้อมติดตั้งเพื่อใช้ในการจัดการจราจร จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ มูลเมือง ซอย 7

ประกาศราคากลาง จ้างทำอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 รายการ

รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์และราคากลาง กองวิชาการและแผนงาน

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงสวนสาธารณะล้านนา ร.9

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 11 รายการ

ประกาศราคากลาง ซื้อนเำมันดีเซล จำนวน 12000ลิตร

ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำ 100Kw 135 Hp ตัวที่ 2 ข้างลาบต้นยาง

ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดั๊มพ์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ชม.81-9904

ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ซอย 4  ตาราง ปปช.01

ประกาศราคากลาง งานจ้างต่อเติมและปรับปรุงเมรุ 1 และเมรุ 2 2

ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมรถยนต์ดูดฝุ่น จำนวน 1 คัน

ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ สุสานสันกู่เหล็ก จำนวน 10 รายการ

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานแขวงกาวิละ

ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ

ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานแขวงกาวิละ จำนวน 17 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา2561

ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน รร.เทศบาลวัดเชียงยืน ปีการศึกษา 2561

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  3  รายการ (แขวงกาวิละ)

ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน รร.เทศบาลวัดป่าแพ่ง 2561

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง แบบพับไม่ได้) แขวงกาวิละ

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์สุสานบ้านเด่น (แขวงกาวิละ)

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ แขวงกาวิละ

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ แขวงกาวิละ

ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานแขวงกาวิละ งบประมาณ 2562 (แขวงกาวิละ)


 

ซ่อมแซมน้ำพุคูเมือง จำนวน 34 จุด