33580

วิสัยทัศน์

“นครเชียงใหม่เป็น
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
มีเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยการบริหารภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล”

 

 

 

งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครเชียงใหม่


DITP


 


building-controlcm

 

cm.sanitaryCustom

 

cultural-centre

 

ssruic.ssru.ac.th

Banner-nacc

  

 Mail-Banner300-100

 

Login

00894520
Today
This Week
This Month
All days
1088
2371
21132
894520

Your IP: 52.201.244.140

งานกีฬานักเรียนเทศบาล

activity

กิจกรรมสำคัญ

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางไพลิน เขื่อนทา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นางฑิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษากับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน ณ ห้องประชุม 45 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
48422286 1174337742732000 8906806382766850048 n48374663 1174337752731999 1664214151192379392 n48374854 1174337862731988 5829434943356272640 n    
48375351 1174337819398659 7834769755272642560 n48389494 1174337812731993 7377205809530273792 n48372513 1174337859398655 3683903796078968832 n    
#ภาคีเครือข่ายดึงเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและป้องกันโรคเอดส์
☆☆เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด “กิจกรรมรณรงค์ วันเอดส์โลกและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” ซึ่งจากสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย จากการเฝ้าระวังสถานการณ์ของสำนักระบาดวิทยาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าแนวโน้มของการเกิดโรคเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย จึงเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี อีกทั้งในปัจจุบันเยาวชนมีค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย ส่วนใหญ่เพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน ส่งผลให้เยาวชนติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้น 
เทศบาลฯ จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม"รณรงค์วันเอดส์โลก” ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และกระตุ้นให้เยาวชนให้ความสำคัญของการดูแลสุขภาพทางเพศและพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้อง รวมทั้งเพื่อป้องกันปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสำพันธ์ มากยิ่งขึ้น โดยมีภายในงานเยาวชนจากสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตเทศบาลฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน ได้รับความรู้จากทีมวิทยากรจากมูลนิธิเอ็มพลัส และการแสดงวงดนตรีจากชมรม To Be Number One ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร. #เทศบาลนครเชียงใหม่
   
48371069 1171208926378215 8519428344444354560 n48384799 1171208966378211 8037375165195091968 n48364280 1171209473044827 2055751010642558976 n    

 

#พิธีปิดการแข่งขัน#นครเชียงใหม่เกมส์
☆☆เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 36 “นครเชียงใหม่เกมส์” โดยมี นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนครเชียงใหม่เกมส์ ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 240 แห่ง และมีนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามากกว่า 15,000 คน ร่วมแข่งขัน 11 ชนิดกีฬา ซึ่งตลอดการแข่งขัน นักกีฬาเคารพกฎกติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีมิตรภาพระหว่างกัน ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้สำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ผู้ตัดสินจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร้านค้า ชมรม สมาคมต่างๆ สื่อมวลชน และประชาชนชาวเชียงใหม่ ที่ร่วมจัดงานดังกล่าว ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันมีความประทับใจในมิตรไมตรีที่มอบให้ตลอดการแข่งขัน การแสดงภายในพิธีปิดมีการแสดงชุด "เชียงใหม่เมืองงาม" "บั่นกลองมโหรี เกริกก้องเกรียงไกร" "มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา รวมสายใยสู่มิตรไมตรี" และพิธีรับมอบธงให้แก่เทศบาลนครระยองเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีต่อไป ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
   
48221791 1169603166538791 3284531619200761856 n48277864 1169603233205451 2349277266153832448 n48064268 1169603259872115 6564439598733197312 n    
47579987 1169603493205425 7561251665039327232 n48358878 1169604093205365 8811203352810487808 n48195693 1169603933205381 3769101060874960896 n    
มื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการระดมความคิดเห็นการจัดทำทบทวนแผนชุมชนในเขตเทศบาลฯ และนางทิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงาน ซึ่งการสัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำทบทวนแผนชุมชน จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ชาวชุมชน มีการจัดทำทบทวนแผนชุมชน ในเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ร่วมกันคิด ร่วมกันกำหนดโครงการ กิจกรรม เพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการและประโยชน์ของชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานชุมชนในเขตเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมเมอร์เคียว .#เทศบาลนครเชียงใหม่    
48374976 1168559463309828 1128032461184303104 n48156137 1168559499976491 3481979267321954304 n47580230 1168559983309776 6296787965674782720 n    
47575249 1168559913309783 7833448022036971520 n47681831 1168559813309793 2544156536716918784 n47681986 1168559709976470 6997791293409591296 n    

#เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ “นครเชียงใหม่เกมส์” อย่างยิ่งใหญ่ สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานกว่า 247 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
----วันที่ 2 ธันวาคม 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 “นครเชียงใหม่เกมส์” โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน มอบสูจิบัตรการแข่งขันให้แก่ประธานในพิธี การมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน การแสดงใน พิธีเปิดงานประกอบด้วย การแสดงเล่าเรื่องราวของนครเชียงใหม่ การฟ้อนเล็บ โดยมีศิลปินล้านนา คุณอ้อม รัตนัง ขับร้องเพลง และวงดุริยางค์โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา นำขบวนนักกีฬากว่า 247 องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าสู่สนามในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์เข้าสู่สนามการแข่งขัน และปิดท้ายด้วยชุดโอ้ละหนอเชียงใหม่ เพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น
สำหรับ การแข่งขันการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 นครเชียงใหม่เกมส์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2561 โดยมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 11 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา , ฟุตบอลชาย , หญิง , ฟุตซอล , วอลเลย์บอลในร่ม , วอลเลย์บอลชายหาด , เซปักตะกร้อ , เปตอง , แบดมินตัน , เทเบิลเทนนิส , หมากรุกไทย และหมากฮอสไทย โดยมีนักกีฬาและคณะผู้ฝึกสอนกว่า 15,000 คน จากกว่า 247 องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ามาร่วมการแข่งขัน “นครเชียงใหม่เกมส์”
   
47120430 1164212437077864 284323356071690240 n47297810 1164211903744584 1742437883748286464 n47356118 1164212153744559 5640194939083030528 n    

47224417 1164211127077995 5141875378654019584 n47268214 1164211733744601 5128783910313918464 n47314103 1164211570411284 5173502723252813824 n

   

47229056 1164217973743977 8864790590315823104 n47326359 1164217387077369 3946265159005110272 n47285152 1164217920410649 2135263993596477440 n

47504628 1164217517077356 6358497510322864128 n47369630 1164211717077936 4353984338535120896 n47323840 1164211697077938 2872313573097340928 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#เทศบาลนครเชียงใหม่ตรวจสนามการแข่งขัน พร้อมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.ครั้งที่ 36 "นครเชียงใหม่เกมส์"
--- วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจความพร้อมของสนามแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 "นครเชียงใหม่เกมส์ "ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 นี้ โดยมีนายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรี นายจารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค พร้อม เจ้าหน้าที่นำตรวจสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ที่จะใช้ในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้ตรวจสภาพสนามฟุตซอล สนามหญ้าเทียมที่ใช้แข่งขันฟุตบอล สนามเทเบิลเทนนิส และสนามวอลเลย์บอลในร่ม พร้อมมีการซ้อมวงโยธวาทิตจากโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา 
--- หลังจากนั้น นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมคณะ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจของและประชาสัมพันธ์ (Press center) เพื่อทำความเข้าใจในการปฏิบัติงาน พร้อมเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์ Press Center “นครเชียงใหม่เกมส์” ที่ชั้น 1 อาคาร 5 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ และได้นำหมีแพนด้า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน คือ เอื้องคำ และ เอื้องขวัญ มาเปิดตัวแก่สื่อมวลชน และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ.ศูนย์ประมวลการแข่งขันและประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 5 #เทศบาลนครเชียงใหม่

46886274 1160193337479774 4607526557349576704 n46777065 1160193274146447 758442004148387840 n
46770971 1160193077479800 1066580193667186688 n47061429 1160193010813140 1700916192924925952 n

☆☆ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ดังนี้

ผลรางวัลประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่
ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561
**********************************
#รางวัลกระทงยอดเยี่ยม ขบวนที่ 10 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ได้รับรางวัล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เงินรางวัล 90,000 บาท
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภายในประเทศ (ไม่ระบุเส้นทาง) 2 ที่นั่ง จากสายการบินไทยแอร์เอเชีย
#รางวัลชนะเลิศ ขบวนที่ 11 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ได้รับรางวัล ถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี นายประยุทธ์ จันทร์โอชา เงินรางวัล 80,000 บาท

และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภายในประเทศ (ไม่ระบุเส้นทาง) 2 ที่นั่งจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ขบวนที่ 12
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ได้รับรางวัล ถ้วยรางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เงินรางวัล 70,000 บาท

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภายในประเทศ (ไม่ระบุเส้นทาง) 2 ที่นั่งจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ขบวนที่ 17
หน่วยงาน ห้างเทสโก้โลตัส จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับรางวัล ถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
เงินรางวัล 60,000 บาทและตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภายในประเทศ (ไม่ระบุเส้นทาง) 2 ที่นั่ง
จากสายการบินไทยแอร์เอเชีย
#รางวัลชมเชย ขบวนที่ 9 
หน่วยงาน กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้รับรางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
>รางวัลชมเชย ขบวนที่ 13
หน่วยงาน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้รับรางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
>รางวัลชมเชย ขบวนที่ 14
หน่วยงาน โรงเรียนธรรมราชศึกษา
ได้รับรางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
>รางวัลชมเชย ขบวนที่ 15
หน่วยงาน กลุ่มเยาวชนอำเภอเมือง
ได้รับรางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
>รางวัลชมเชย ขบวนที่ 16
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ล้านนา
ได้รับรางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
>รางวัลชมเชย ขบวนที่ 18
หน่วยงาน สล่าล้านนา
ได้รับรางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
>รางวัลชมเชย ขบวนที่ 19
หน่วยงาน มูลนิธิรักษ์ไทย
ได้รับรางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
>รางวัลชมเชย ขบวนที่ 20
หน่วยงาน คณะกรรมการชมรมบัณฑิต มสธ. เชียงใหม่
ได้รับรางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
>รางวัลชมเชย ขบวนที่ 21
หน่วยงาน สมาคมชาติพันธุ์เชียงใหม่
ได้รับรางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
>รางวัลชมเชย ขบวนที่ 22
หน่วยงาน กลุ่มชาติพันธุ์
ได้รับรางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
>รางวัลชมเชย ขบวนที่ 23
หน่วยงาน ร้านเฮือน ณ เชียงใหม่
ได้รับรางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
>รางวัลชมเชย ขบวนที่ 24
หน่วยงาน XC คลินิค
ได้รับรางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร #เทศบาลนครเชียงใหม่

46623855 1158244801007961 6278813252663115776 n46837540 1158245044341270 7615975106078048256 n46893565 1158244991007942 3027304962691432448 n
46622825 1158244814341293 6273453992471166976 n46514271 1158244934341281 5318205252401364992 n46518769 1158245187674589 7932236680776384512 n

46672624 1158246691007772 4453251344962158592 n46514253 1158248054340969 1599617237470150656 n46519494 1158245261007915 1024109620014088192 n

 

ดูทั้งหมด : กิจกรรมสำคัญ

announce ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

ดูทั้งหมด : ข่าวประชาสัมพันธ์


 

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

 

 


auction

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง