BD14981  ชุมชนต้นแบบแห่งความดี 76
ลำดับที่ ชื่อชุมชน ดาวน์โหลด
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    
35    
36    
37    
38    
39    
40    
41    
42    
43    
44    
45    
46    
47    
48    
49    
50    
51    
52    
53    
54    
55    
56    
57    
58    
59    
60    
61    
62    
63    
64    
65    
66    
67    
68    
69    
70    
71    
72    
73    
74    
75    
76    

auction


ข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 22,900 บาท

auction


ข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
แขวงนครพิงค์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้เสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องเขียน โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลชุมชนแขวงนครพิงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้เสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารว่าง โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลชุมชนแขวงนครพิงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดั้ม (ทบ.32) ยี่ห้อ อีซูซุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(54,470)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถกระดกหน้า9 ยี่ห้อ ยันม่าร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(18,650)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(952.46)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (50,160)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร(วิธีเฉพาะเจาะจง) 2 รายการ เป็นเงิน 2,038.60 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(70,090)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 28,800.-บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,540 บาท

ประกาศผู้เสนอราคา สำหรับการจัดจ้างทำกระเป๋าผ้าเมืองพร้อมสกรีน โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลชุมชนแขวงนครพิงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จัดจ้าง ค่าบำรุงรักษาและซ่อแซม จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(45,940)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(17,690)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (75,800)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (50,160)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(842.16)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(12,150)

ประกาศผู้เสนอราคา สำหรับการจัดซื้อแบบพิมพ์การทะเบียนราษฎร จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (848.62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24,320)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14,895)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (826.95)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,061.15)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,900)

ประกาศผู้ชนะราคาเสนอราคา จัดจ้างวัสดุบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (57,000)

ประกาศผู้ชนะราคาเสนอราคา จัดจ้างวัสดุบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21,000)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ค่าถ่ายเอกสาร) จำนวน 3 รายการ  โดยวิธืเฉพาะเจาะจง (2,402)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารว่าง สำหรับการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,750)

ประกาศผู้ชเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ (4,400)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,810)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (834.59)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อน้ำดื่่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,043.39)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสนาม จำำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (105,600)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ตัน 6 ล้อ ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน ชม 83-3807 รหัสพัสดุ 002-58-0071 จำนวน 7 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเล็ก ช่วงยยาว ยี่ห้อ มาสด้า รุ่น 1300 STR ทะเบียน ชม ภ7347 จำนวน 7 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (961.81)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารว่าง สำหรับการประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องเจาะคอนกรีต ขนาดใหญ่ (ระบบไฟฟ้า) จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(936.20)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16,650)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(916.75)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,035)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง (909.42)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง (5,100)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้เสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารว่าง สำหรับการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะราคาเสนอราคา จัดจ้าง ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (92,100)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,139.25)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 12 จำนวน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉเพาะเจาะจง(1,056.43) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,075.79)

auction


ข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
แขวงศรีวิชัย

      

 

auction


ข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
แขวงเม็งราย

 

 

auction


ข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
แขวงกาวิละ