เอกสารประกอบการรับบริการ
BD14981 สารบัญเอกสาร
การทำบัตรประจำตัวประชาชน
การขอคัดสำเนาฐานข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน เคาน์เตอร์บริการประชาชน (GCS.)
การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่
การแจ้งย้ายปลายทาง การแจ้งขอกำหนดเลขหมายประจำบ้าน การขอจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน
จดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา จดทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอกสารประกอบคำขอรื้อถอนอาคาร
เอกสารประกอบการลงทะเบียนผู้สูงอายุ เอกสารประกอบการทำบัตรผู้พิการ ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด
  เอกสารและวิธีการเข้ารับบริการงานทะเบียนราษฎร
 
   หลักฐานเบื้องต้น
ประกอบการทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่
(เทศบาลนครเชียงใหม่ และเคาน์เตอร์ GCS.)
 
  ๑. กรณีการขอมีบัตรฯ ครั้งแรก (อายุครบ ๗ ปีบริบูรณ์)
    หลักฐาน
    -    ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน สูติบัตร (ใบเกิด) ฉบับจริง หลักฐานการศึกษา หรือ ป.๐๕ และบิดาหรือมารดา มาให้การ
         รับรองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

    -    ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ของตนเองหรือของบิดา-มารดา (ถ้ามี)  
    -    หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา หรือมารดา (กรณีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว)
    -    มรณะบัตรของบิดาหรือมารดา (กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต)
 
  ๒. กรณีบัตรฯ หมดอายุ
    สามารถขอมีบัตรฯ ได้ก่อนบัตรฯ หมดอายุ ภายใน ๖๐ วันและหลังจากบัตรฯ หมดอายุ ภายใน ๖๐ วัน
    หลักฐาน
    -    ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
    -    บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ
 
  ๓. กรณีบัตรฯ หายหรือถูกทำลาย
    หลักฐาน
    -    ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
    -    หลักฐานเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ ฉบับจริง ที่มีภาพใบหน้า เช่น ใบอนุญาตขับขี่, หนังสือเดินทาง,วุฒิการ
         ศึกษา, ฯลฯ

    -    นำบุคคล เช่น บิดา-มารดา หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือมาเป็นพยานรับรอง (กรณีไม่มีหลักฐานเอกสารที่หน่วยงานราชการ
         ออกให้ หรือไม่สามารถตรวจสอบจากฐานข้อมูลได้)

    -    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี)
    -    หลักฐานอื่นๆ เช่น สด.๙, สด.๔๓, บัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ ฯลฯ
 
  ๔. กรณีบัตรฯ ชำรุด
    หลักฐาน
    -    ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
    -    บัตรประจำตัวประชาชนที่ชำรุด
    -    หลักฐานเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ฉบับจริง ที่มีภาพใบหน้า (กรณีภาพใบหน้าในบัตรประจำตัวประชาชน
         ชำรุดไม่สามารถตรวจสอบได้)

    -    นำบุคคล เช่น บิดา-มารดา หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือมาเป็นพยานรับรอง
 
  ๕. กรณีเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล/เปลี่ยนที่อยู่
    หลักฐาน
    -    ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีการเปลี่ยน ชื่อตัว-ชื่อสกุลและที่อยู่
    -    บัตรประจำตัวประชาชน
    -    หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล, ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า ฯลฯ
 
  ๖. กรณีพ้นสภาพได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรฯ (อาทิ พระภิกษุลาสิกขา, บุคคลที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ, นักศึกษาที่
    กลับจากการศึกษาต่อในต่างประเทศ, ข้าราชการประจำ ฯลฯ)

    หลักฐาน
    -    ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
    -    บัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี)
    -    หนังสือสุทธิ
    -    หนังสือสำคัญการพ้นโทษ
    -    หนังสือเดินทางที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศ (ที่ระบุเพื่อการศึกษา)
    -    บัตรประจำตัวข้าราชการ
    -    หนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการต้นสังกัด
    -    หลักฐานเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ ฉบับจริงที่มีภาพใบหน้า 
 
    bullet-top
  การขอคัดสำเนาฐานข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน (ภาพใบหน้า)  
  หลักฐาน
    -    หลักฐานแสดงตัว หรือแสดงความเเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการขอคัดสำเนารายการบัตร
    -    กรณีมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ
    -    อัตราค่าธรรมเนียม ๑๐ บ้าน
 
  อัตราค่าธรรมเนียม และค่าปรับ
๑)    ทำบัตรฯ กรณีครั้งแรก (อายุครบ ๗ ปีบริบูรณ์) ไม่เสียค่าธรรมเนียม (เกินกำหนด ๖๐ วัน เสียค่าปรับไม่เกิน ๑๐๐ บาท)
๒)    ทำบัตรฯ กรณีหมดอายุ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันบัตรหมดอายุไม่เสียค่าธรรมเนียม (เกินกำหนด ๖๐ วัน เสียค่าปรับไม่เกิน ๑๐๐ บาท)
๓)    ทำบัตรฯ กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย เสียค่าธรรมเนียม ๒๐ บาท (กรณีบัตรฯ หายเกิน ๖๐ วัน เสียค่าปรับไม่เกิน ๑๐๐ บาท)    
๔)    ทำบัตรฯ กรณีบัตรชำรุด, เปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล, ย้ายที่อยู่เสียค่าธรรมเนียม ๒๐ บาท (เกินกำหนด ๖๐ วัน เสียค่าปรับไม่เกิน ๑๐๐ บาท กรณีย้ายที่อยู่ไม่เสียค่าปรับ)    
๕)    ทำบัตรกรณีพ้นสภาพได้รับการยกเว้น ไม่เสียค่าธรรมเนียม (เกินกำหนด ๖๐ วัน เสียค่าปรับไม่เกิน ๑๐๐ บาท)
 
     bullet-top
  เคาน์เตอร์บริการประชาชน (GCS.)  
          เทศบาลนครเชียงใหม่เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีต่างๆ ณ เคาน์เตอร์บริการประชาชน
(GCS.) บริเวณชั้น ๒ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. ให้บริการจัดทำบัตรฯ กรณีต่างๆ ดังนี้ บัตรฯ หมดอายุ, ขอมีบัตรฯ ครั้งแรก (อายุครบ ๗ ปีบริบูรณ์), เปลี่ยนที่อยู่, บัตรฯ ชำรุดในสาระสำคัญ เปลี่ยนชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล, เปลี่ยนบัตรฯ ตามนโยบายกรมการปกครอง ยกเว้นไม่ทำบัตรฯ ในกรณีบัตรฯ หาย หรือกรณีอื่นๆ ที่น่าสงสัย ซึ่งจะต้องมีการบันทึกปากคำลงในแบบสอบสวน และยังให้บริการอื่นๆ ได้แก่ การคัดสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการทำธุรกรรมต่างๆ, และการรับเรื่องร้องเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่   หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๒๘๒๔๙๓
 
     bullet-top
  การแจ้งเกิด  
  ณ สำนักทะเบียนแห่งท้องที่ที่เด็กเกิด หรือ ณ สำนักทะเบียนแห่งท้องที่อื่น เมื่อมีเด็กเกิดใหม่ให้เจ้าบ้านหรือบิดา
มารดา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่เกิด
 
  หลักฐานที่นำไปแสดง
    ๑.    บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือผู้แจ้ง และสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ปรากฏชื่อบิดา มารดา หรือผู้แจ้ง
    ๒.    สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ที่จะเพิ่มชื่อเด็กเกิดใหม่
    ๓.    หนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาล (ท.ร. ๑/๑) หรือผลการตรวจดีเอ็นเอ จากหน่วยงานของรัฐ
    ๔.    หนังสือมอบหมาย
    ๕.    พยานบุคคลอย่างน้อย ๒ คน
 
    bullet-top
  การแจ้งตาย  
       ณ สำนักทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตาย หรือ ณ สำนักทะเบียนแห่งท้องที่อื่น
    เมื่อมีคนตายในบ้าน
    ให้เจ้าบ้านเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตาย ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย ในกรณีไม่มีเจ้า
บ้านให้ผู้พบศพ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย แจ้งภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาพบศพ
        
    เมื่อมีคนตายนอกบ้าน
    ให้ผู้ที่ไปกับผู้ตาย หรือผู้พบศพ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ตาย หรือพบ
 ศพ หรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย หรือพบศพ
 
  หลักฐานที่นำไปแสดง
    ๑.    บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
    ๒.    สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ปรากฏชื่อผู้ตาย หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตาย
    ๓.    หนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาล (ท.ร. ๔/๑) หรือบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
    ๔.    หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ตาย
    ๕.    ผลการตรวจ ดีเอ็นเอ ที่สามารถบ่งบอกตัวบุคคลของผู้ตาย
    ๖.    พยานหลักฐานอื่น เช่น รูปถ่ายงานศพของผู้ตาย
 
    bullet-top
  การแจ้งย้ายที่อยู่  
  การแจ้งย้ายออก
    เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายออกจากบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออก ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่
ผู้นั้นย้ายออก โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 
  หลักฐานที่นำไปแสดง
    ๑.    สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ที่ปรากฏชื่อผู้แจ้งย้ายออก
    ๒.    บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน และของผู้แจ้งย้ายออก
    ๓.    กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถดำเนินการแจ้งย้ายออกได้ ให้นำหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับมอบหมายมาแสดงด้วย
 
  การแจ้งย้ายเข้า
    เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้ามาอยู่ในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายเข้าต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้
นั้น ย้ายเข้ามาอยู่ในบัตร ทั้งนี้ให้นำหลักฐานการย้ายออกไปแสดงต่อนายทะเบียนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 
  หลักฐานที่นำไปแสดง
    ๑.    สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ที่จะแจ้งย้ายเข้า
    ๒.    บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน และของผู้แจ้งย้ายเข้า
    ๓.    ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ทั้ง ๒ ตอน และให้เจ้าบ้านลงนามในช่องเจ้าบ้านผู้ยินยอมให้ย้ายเข้า
    ๔.    กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถดำเนินการแจ้งย้ายออกได้ ให้นำหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับมอบหมายมาแสดงด้วย
    ๕.     กรณีที่บ้านว่างยังไม่มีเจ้าบ้าน ให้นำหลักฐานสัญญาซื้อขาย หรือโฉนดที่ดินมาแสดงด้วย
 
    bullet-top
  การแจ้งย้ายปลายทาง  
  ให้ผู้ร้องยื่นคำร้อง ณ สำนักทะเบียนที่ผู้ร้องประสงค์จะย้ายชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้ย้ายเข้า
มาอยู่ในบ้าน
 
  หลักฐานที่นำไปแสดง
    ๑.    สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า
    ๒.    สำเนาทะเบียนบ้านที่ย้ายออก (ถ่ายเอกสาร)
    ๓.    บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งย้ายเข้า
    ๔.    เจ้าบ้านและผู้แจ้งย้ายเข้ายื่นคำร้องด้วยตัวเอง
    ๕.    หนังสือยินยอมให้แจ้งย้ายเข้าของเจ้าบ้าน
 
    bullet-top
  การแจ้งขอกำหนดเลขหมายประจำบ้าน  
  บ้านปลูกสร้างใหม่หรือปลูกสร้างมานานแล้วแต่ยังไม่มีบ้านเลขที่ให้เจ้าบ้านแจ้งขอเลขที่บ้านต่อนายทะเบียนท้องถิ่น
 ภายใน ๑๕ วัน นับแต่สร้างบ้านเสร็จ
 
  หลักฐานที่นำไปแสดง
    ๑.    ใบอนุญาตก่อสร้างและแผนผังแสดงที่ตั้งของบ้าน กรณีปลูกสร้างใหม่
    ๒.    บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอแก้ไขรายการ
    ๓.    เอกสารที่ขอแก้ไขรายการ
    ๔.    หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอแก้ไขรายการ เช่น หลักฐานทางการศึกษา หลักฐานทางการทหาร
 
     
  การขอจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน  
  การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีบุคคลมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเกินกว่า
 หนึ่งแห่ง
 
  หลักฐานที่นำไปแสดง
    ๑.    สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ที่มีรายการบุคคลซ้ำกัน
    ๒.    บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอจำหน่ายชื่อ หรือเจ้าบ้าน
 
    bullet-top
  การขอตรวจ คัดรับรองรายการทะเบียนราษฎรจากฐานข้อมูลการทะเบียน  
  หลักฐานที่นำไปแสดง
    ๑.    บัตรประจำตัวประชาชน
    ๒.    บัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความ ใบแต่งทนายความ
    ๓.    หลักฐานประกอบการดำเนินการ เช่น หนังสือมอบอำนาจ
 
     
  เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา  
๑. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด
๓. รูปถ่ายร้านค้า และสินค้าที่จำหน่าย
อย่างละ ๑ ชุด
๔. สำเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการ
จำนวน ๑ ชุด
   (แนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยินยอม และสำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งร้าน)
    bullet-top 
  กรณีมอบอำนาจ
 
๑. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท
จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน ๑ ชุด
     bullet-top
  เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 
๑. สำเนาบัตรประชาชนของหุ้นส่วนทุกคน จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนทุกคน จำนวน ๑ ชุด
๓. รูปถ่ายร้านค้า และสินค้าที่จำหน่าย อย่างละ ๑ ชุด
๔. สำเนาสัญญาเช่า จำนวน ๑ ชุด
   (แนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยินยอม และสำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งร้าน) อย่างละ ๑ ชุด
     
  กรณีมอบอำนาจ  
๑. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน ๑ ชุด
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลนครเชียงใหม่ ๐๕๓-๒๕๙๐๘๙
bullet-top 
     
   เอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตรื้อถอนอาคาร  
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขออนุญาตรื้อถอน จำนวน ๒ ชุด
๒. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาตรื้อถอน จำนวน ๒ ชุด
๓. หนังสือยินยอมให้รื้อถอนอาคารในที่ดิน(ใช้ในกรณีที่เจ้าของอาคารไม่ใช่เจ้าของที่ดิน) จำนวน ๑ ชุด
๔.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน จำนวน ๑ ชุด
๕. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน จำนวน ๑ ชุด
๖. หนังสือลำดับขั้นตอน วิธีการรื้อถอน จำนวน ๑ ชุด
๗. แผนที่โดยสังเขป จำนวน ๑ ชุด
๘. ผังบริเวณ จำนวน ๑ ชุด
๙. รูปถ่ายอาคารที่จะรื้อถอน จำนวน ๑ ชุด
    bullet-top
  เอกสารประกอบการยื่นลงทะเบียนผู้สูงอายุ  
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย “ประเภทออมทรัพย์” จำนวน ๑ ชุด
๔. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (กรณีผู้พิการ) จำนวน ๑ ชุด
๕. กรณีลงทะเบียนแทนหรือโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่น
หนังสือมอบอำนาจ
และแนบเอกสารของผู้รับมอบอำนาจตามข้อ ๑-๒
และเอกสารของผู้มอบอำนาจตามข้อ ๑-๓
และข้อ ๑-๔ กรณีผู้พิการ
 
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ๐๕๓-๒๕๙๑๗๕ และ งานสวัสดิการสังคม แขวงกาวิละ ๐๕๓-๑๔๐๓๘๒  
     bullet-top
   เอกสารประกอบการทำบัตรประจำตัวผู้พิการ  
๑. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๒ รูป
๒. เอกสารรับรองความพิการโดยแพทย์โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด
  เอกสารข้อ ๓-๔ ให้ผู้พิการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือข้างขวาเพื่อรับรองเอกสาร ติดต่อทำบัตรประจำตัวผู้พิการ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ห้องพัฒนาสังคมฯ ชั้น ๑
**สำหรับผู้ดูแลผู้พิการให้เตรียมเอกสารตามข้อ ๓-๔
     bullet-top
    ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
๑.  ขั้นตอนวิธีการรื้อถอนอาคาร  Download
๒. บันทึกรายการรับหลักฐานในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร  Download
๓. คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร  Download
๔. หนังสือยินยอมให้ทำการรื้อถอนอาคารในที่ดิน(ติดอากร ๑๐ บาท)  Download
๕. หนังสือยินยอมรับสภาพที่ดิน  Download
๖. หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน  Download
๗.  หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากร ๑๐ บาท)  Download
๘. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา ๒๙
(แนบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร**)
 Download
๙. หนังสือรับรองของ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุม  Download
๑๐. แบบแสดงรายการต่างๆ ที่ใช้ในการคำนวณการออกแบบโครงสร้างอาคาร  Download
๑๑. คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น  Download
๑๒. **คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  Download
๑๓. คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร  Download
๑๔. สำหรับผู้รับโอนใบอนุญาต  Download
๑๕. คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
 Download
๑๖. คำร้องทั่วไป  Download
๑๗. ใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน (ด้านหลัง)  Download
๑๘. ใบรับแจ้งการย้ายออก  Download
๑๙. ใบรับแจ้งการเกิด (ด้านหลัง)  Download
๒๐. แบบคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ หรือจำหน่ายเกี่ยวกับบ้านในทะเบียนบ้าน  Download
๒๑. คำขอต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  Download
๒๒. คำขอรับ ใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  Download
๒๓. คำขอต่ออายุ ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารขนาดเล็ก ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  Download
๒๔. คำขอรับ ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารขนาดเล็ก ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  Download
๒๕. คำขอต่ออายุ ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารขนาดใหญ่ เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  Download
๒๖. คำขอรับ ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารขนาดใหญ่ เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  Download
๒๗. ใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  Download
๒๘. หนังสือรับรองการแจ้ง การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  Download
๒๙. ใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร พื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร  Download
๓๐. ใบอนุญาต จัดตั้งตลาด  Download
๓๑. แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ตัวอย่าง)
 Download
๓๒. แบบแสดงรายการที่ดิน (ตัวอย่าง)
 Download
    bullet-top