องค์กรแห่งการเรียนรู้

สารบัญ

โครงการพัฒนาบุคลากร

ของเทศบาลนครเชียงใหม่

การรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

คลังความรู้

ของเทศบาลนครเชียงใหม่

  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่

โครงการอบรม ปี 2557 โครงการอบรม ปี 2558 โครงการอบรม ปี 2559

 

  โครงการอบรม ปี 2559

BD14981 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรทางการศึกษา 2559 Download
BD14981 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาวินัย และกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ Download
BD14981
คำสั่งเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตร การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภาพประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
BD14981

โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง จริยธรรมกับงานบริการ ธรรมาภิบาลสู่ความสำเร็จ

Download
BD14981 โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"  
BD14981 กลับหน้าแรก 

 

bullet-top

โครงการอบรม ปี 2558

โครงการอบรม ปี 2558
BD14981

กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 และรุ่นที่3

Download
BD14981

การรับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม"

Download
BD14981 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ประจำปี 2558 Download
BD14981 การอบรมคุณธรรม จริยธรรมภาครัฐ Download
BD14981 การอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครเชียงใหม่ Download
BD14981 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐาน(ภาษาจีน)เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) Download
BD14981 โครงการ ให้ความรู้ ปลุกจิตสานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้าน การทุจริตภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” Download
BD14981

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและส่งเสริมสมรรถภาพเจ้าหน้าที่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจาปี พ.ศ. 2558

Download
BD14981

โครงการฝึกอบรมและสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาคารสูง และแผ่นดินไหว)

Download

BD14981 โครงการฝึกอบรม"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน"

Download

BD14981 กลับหน้าแรก

 

bullet-top

 

  โครงการอบรม ปี 2557
BD14981 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและส่งเสริมสมรรถภาพเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2557 Download
BD14981 โครงการ ฝึกอบรมและสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยและแผ่นดินไหว(การช่วยเหลือผู้ ประสบภัยอาคารสูง แผ่นดินไหว และารช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ) Download
BD14981 โครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่องระเบียบงานสารบรรณ และคุณธรรมจริยธรรม Download
BD14981 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ประจำปี 2557 Download
BD14981 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในแนวคิด "โรงเรียนแห่งความคิด (Thinking School)" Download
BD14981 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน E-learning เรื่อง "การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)" Download
BD14981

การพัฒนาวิชาการบุคลากรส่วนท้องถิ่น เรื่อง การอบรมควบคุมภายใน

Download
BD14981 โครงการฝึกอบรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคง Download
BD14981 กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พ่นสารเคมี Download
BD14981 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ Download
BD14981 กลับหน้าแรก  

 bullet-top

 

 

  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
BD14981 เทศบาลฯทำบุญประจำปีหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ Download
BD14981 เทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมขบวนแห่โคมเนื่องในวันวิสาขบูชา Download
BD14981 รายงานโครงการด้านมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในประเภณีตักบาตรเทโวโรหะนะ Download
BD14981 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมจริยธรรมประจำปี 2557 โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน Download
BD14981 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมจริยธรรมประจำปี 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง Download
BD14981 กลับหน้าแรก  

 

bullet-top

 

   คลังความรู้ของเทศบาลนครเชียงใหม่
BD14981

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น (แท่ง)

BD14981 Introduction to KM
BD14981 คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
BD14981 จุดเริ่มต้น ความหมาย ของเศรษฐกิจพอเพียง
BD14981 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
BD14981

คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาตรา๑๐๐ มาตรา๑๐๓
BD14981 การลดขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานราชการ
BD14981 คู่มือประชาชน"การใช้บริการเทศบาลนครเชียงใหม่"
BD14981 หลักเกณฑ์ที่เข้าข่ายการฮั้วประมูล
BD14981 บันทึกข้อตกลง การเสริมสร้างธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
BD14981 กลับหน้าแรก

bullet-top