คู่มือเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเทศบาลนครเชียงใหม่

 

complain01

 complain02

 

คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาในการร้องเรียน  
BD14981 เอกสารดาวน์โหลดวิธีการ ขั้นตอนและแบบฟอร์มการร้องเรียน ร้องทุกข์.
เอกสารดาวน์โหลด