ข้อมูลรายรับรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ

revenue60
 
expenditure2560
 
expenditure2560-1