:: แบบฟอร์มต่างๆ
แบบประเมินเลื่อนระดับข้าราชการท้องถิ่น ชำนาญงาน-อาวุโส-ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ-เชี่ยวชาญ พร้อมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ  ๒๐/๑๒/๒๕๖๑

1) แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล ระดับ ชำนาญงาน - ชำนาญการ

Download

1) แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล ระดับ อาวุโส - ชำนาญการพิเศษ - เชี่ยวชาญ Download
2.1) แบบประเมินด้านทักษะ Download
2.2) คำจำกัดความและความซับซ้อนของทักษะแต่ละระดับ Download
3) รูปเล่มผลงาน Download
4.1) แบบให้คะแนนผลงาน Download
4.2) คำอธิบายการให้คะแนนแบบประเมิน Download
5) แบบรับผลงาน Download
6) แบบปรับปรุงตำแหน่ง Download
7) แบบประเมินความรู้ที่จำเป็นประจำสายงาน เชี่ยวชาญ Download
8) แบบประเมินคุณลักษณะบุคคล อาวุโส - ชำนาญการพิเศษ - เชี่ยวชาญ Download
9) ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเลื่อนระดับ Download
 แบบฟอร์มใบลา ๐๓/๐๒/๒๕๕๕