bullet bar สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพทั่วไป    ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ   ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ   ข้อมูลด้านสังคม

 

bullet bar ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครเชียงใหม่

 BD14981  คุณภาพอากาศ   

 

     จังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกะทะ ชุมชนส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำ ซึ่งมีภูเขาสูงล้อมรอบทำให้เป็นอุปสรรค
ต่อการกระจายตัวของมลพิษหมอกควันที่เกิดขึ้น อีกทั้งในช่วงฤดูแล้ง คือ ช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี เชียงใหม่จะได้รับ
อิทธิพลจากอากาศหนาวเย็น จากประเทสจีนแผ่เข้ามาปกคลุม ทำให้มลพิษในอากาสไม่สามารถระบายออกไปได้               

     ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยการ ตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ
จำนวน ๒ สถานี ได้แก่ สถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และสถานีศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient air Quality)
คุณภาพอากาศที่ตรวจวัดได้ถือว่าเป็นตัวแทนของคุณภาพอากาศในพื้นที่ มีสารมลพิษที่ทำการเฝ้าระวัง ๕ ชนิด ด้วยกัน
ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
ก๊าซโอโซนและฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน โดยจากการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบที่ผ่านมา
สรุปสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง ๒ สถานี ได้ดังนี้ 

 

          1) สถานีศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

          พบว่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ โดยพบอยู่ในช่วง ๐ - ๑๔.๐ ppb๑ มีค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ ppb ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ โดยพบอยู่ในช่วง ๐ - ๕๗ ppb มีค่าเฉลี่ย ๙ ppb ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ๑ ชั่วโมง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ โดยพบอยู่ในช่วง ๐ - ๓.๔ ppb มีค่าเฉลี่ย ๐.๕ ppb ก๊าซโอโซนค่าเฉลี่ย ๑ ชม. พบในช่วง ๐ - ๑๓๔ ppb เกินมาตรฐานจำนวน ๔๕ ครั้ง มีค่าเฉลี่ย ๒๔.๐ ppb ส่วนฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน พบอยู่ในช่วง ๙.๗ - ๒๗๔.๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเฉลี่ย ๔๔.๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยพบฝุ่นละอองที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน ๑๙ ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงที่มีไฟป่าและมีการเผาขยะเศษใบไม้ในที่โล่งแจ้งและมีความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทย
                   

            2) สถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

 
          พบว่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ โดยพบอยู่ในช่วง ๐ - ๒๐ ppb มีค่าเฉลี่ย ๑ ppb ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ โดยพบอยู่ในช่วง ๐ - ๑๒๘ ppb มีค่าเฉลี่ย ๑๘ ppb ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ๑ ชั่วโมง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพอากาศ โดยพบอยู่ในช่วง ๐ - ๕.๗ ppb มีค่าเฉลี่ย ๐.๗ ppb ก๊าซโอโซนค่าเฉลี่ย ๑ ชม. พบในช่วง ๐ - ๑๒๕ ppb เกินมาตรฐานจำนวน ๑๒ ครั้ง มีค่าเฉลี่ย ๑๙.๐ ส่วนฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน พบอยู่ในช่วง ๑๒.๔ - ๒๙๑.๑ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเฉลี่ย ๕๐.๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยพบฝุ่นละอองที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน ๒๕ ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงที่มีไฟป่า และมีการเผาขยะเศษใบไม้ในที่โล่งแจ้งและอาจเนื่องมาจากปัญหาการคับคั่งของการจราจร รวมถึงมีความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทย
                  สถานีตรวจวัดทั้งสองสถานี ถึงแม้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient air Quality) ที่จะสะท้อนภาพของตัวแทนคุณภาพอากาศในเมืองเชียงใหม่ แต่ก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยอันเนื่องมาจากผลของสถานีที่ตั้งของสถานีตรวจวัด สถานีตรวจวัดที่โรงเรียนยุพราชมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กมากกว่าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจาก มลสารประเภท ที่จะมาจากยานพาหนะ การจราจรและการก่อสร้างมากกว่า 


** ๑ppb: หมายถึง ๑ ส่วนใน ๑๐ ล้านส่วน 
ที่มา: กลุ่มงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักงานช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่
แหล่งข้อมูล: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พื้นที่สีเขียว   ขยะมูลฝอย    คุณภาพน้ำ   คุณภาพอากาศ