bullet bar ข้อมูลเทศบาล
 ประวัติความเป็นมา  ตราสัญลักษณ์  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์  อำนาจหน้าที่  โครงสร้างการบริหาร
 ทำเนียบผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการประจำ  หน่วยงานที่อยู่นอกสำนักงานฯ  แผนที่เทศบาล
 อัตรากำลัง  ข้อมูลด้านการคลัง  พระราชบัญญัติเทศบาล    

 

 

 

 bullet bar อัตรากำลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลนครเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ มีบุคลากรปฏิบัติงาน ทั้งสิ้น 1,382 คน โดยแยกเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 407 คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน 64 คน และพนักงานจ้าง จำนวน 911 คน
รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงจำนวนบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่ ต่อไปนี้

หน่วยงาน

พนักงาน

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้าง

รวมพนักงาน

จ้าง

รวม

ตามภารกิจ

ทั่วไป

สำนักปลัดเทศบาล

70
9  104  69 173  252

สำนักการคลัง

35
 5  12  40

 52

 91

สำนักการช่าง

-ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

17

21

 2

1

 15

3

 7

 4

22

 7

 41

 29

-ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

19  -  12  6  18  37

-ส่วนการโยธา

23
 11  40  81  121  155

-ส่วนช่างสุขาภิบาล

21
 5  33  39  72  98

สำนักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

84
 9  41  42  83  176

กองวิชาการและแผนงาน

30
 3  23  33  56  89

สำนักการศึกษา

24
 5  28  30  58  87

กองสวัสดิการสังคม

9
 1  7  -  7  17

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

2

-

-

-

-

2

แขวงนครพิงค์

12
 2  12  40  52  66

แขวงกาวิละ

13
 1  20  43  63  77

แขวงศรีวิชัย

14
 5  24  31  55  74

แขวงเม็งราย

13
 6  22  50  72  91

รวม

407
 64  396 515  911 1,382


ที่มา: ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)