auction


ข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
แขวงนครพิงค์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน  1 รายการ   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (16,800)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (47,400)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22,000)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (99,200)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถขุดหลัง ตักหน้า ล้อยาง ยี่ห้อ โคมัสสุ จำนวน 9 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (68,980)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก(ทบ.40) ยี่ห้อ มิตซู ทะเบียน ชม 82-1417 รหัสพัสดุ 021-40-0001 จำนวน 10 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (46,390)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถดูดล้างท่อระบายน้ำ ทะเบียน ชม 83-4660 รหัสพัสดุ 010-59-0038 จำนวน 10 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (36,810)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อค่าวัสดุเชื้อเพลิงเและหล่อลื่นจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1,242.90)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3,846.40)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4,590)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารว่างสำหรับการประชุมประจำเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (115,760)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1,347.01)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(931.82)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (176,562.73)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(12000)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจะจง(9150)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จัดจ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(18300)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14,600)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเจาะจงราคา(1,150.87)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวุัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(68,900)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารว่าง สำหรับการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(48,000)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(51,200)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18,900)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเล็ก ช่วงยาว ยี่ห้อ มาสด้า รุ่น 1300 STR ทะเบียน ชม ภ 7247 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27,700)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24,060)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1,146.49)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1,118.84)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดั้มพ์ (ทบ.32) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (63,960)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (ทบ.40) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29,940)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1,102.93)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวืธีเฉพาะเจาะจง (932.29)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารว่าง สำหรับการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1,1780.67)

ประกาสผู้ชนะราคาจัดซื้อค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน 1 รายการโดยวิธิเฉพาะเจาะจง(1,113.38)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,788.60)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,970)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1,075.60)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(837.48)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารว่าง สำหรับการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาเเจาะจง (1,750)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง(1,082.92)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (75,107)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จัดซื้อค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1,102.84)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (95,800)

จและจัดทำข้อมูลชุมชนแขวงนครพิงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเตาเผาศพสุสานป่าตัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22,000)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(16,750)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารว่าง สำหรับการประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(83.800)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3,880)

ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จัดจ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 7 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4,365)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่ายานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(81,060)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21,990)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8,640.-)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11,800)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,516.60)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30,000)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25,470)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1,169.31)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานแขวงนครพิงค์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (89,716)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (154,500)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (500,000)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (495,426)

ระกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(13,200)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการส่งเสริมอาชีพองค์กรชุมชนแขวงนครพิงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดจ้างทำกระเป๋าผ้า พร้อมสกรีน โครงการส่งเสริมอาชีพองค์กรชุมชนแขวงนครพิงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างทำผ้ากันเปื้อน พร้อมสกรีน โครงการส่งเสริมอาชีพองค์กรชุมชนแขวงนครพิงค์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(68,900)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมอาชีพองค์กรชุมชนแขวงนครพิงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารว่าง สำหรับการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำกรับการจัดซื้อดอกไม้ โครงการส่งเสริมอาชีพองค์กรชุมชนแขวงนครพิงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1,167.89)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวุฒิบัตร โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการชุมชน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 7 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(14,160)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(70,560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(17,300)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(875.39)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(2,175)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าวัสดุสำนักงาน(ค่าถ่ายเอกสาร)จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1,842)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(70,560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11,800)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน  1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(39,,000)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน จำนวน 1 รายการ(1,204.86)

ประกาศผูั้ชนะเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (99,847)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1220.81)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างทำกระเป็าผ้า พร้อสกรีน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชนแขวงนครพิงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8,925)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชนแขวงนครพิงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (420)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อดอกไม้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชนแขวงนครพิงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (600)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (57,030)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30,300)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องเขียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชนแขวงนครพิงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(56,800)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารว่าง สำหรับการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(48,000)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(51,200)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1,054.96)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 65 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอจัดซื้อค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1,051.14) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถบดถนนล้อเหล็กเรียบ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (97,100)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดั้มพ์ (ทบ.32) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (45,350)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแลัหล่อหลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(747.68)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98,285 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(จัดจ้างถ่ายเอกสารจำนวน 2รายการเป็นเงิน 3,969 บาท)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าซ่อมแซมรถขุดหลัง ตักหน้า ล้อยาง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (81,060)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (ทบ.40) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (68,940)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(13,600)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1,900)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้เสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องเขียน โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลชุมชนแขวงนครพิงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้เสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารว่าง โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลชุมชนแขวงนครพิงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดั้ม (ทบ.32) ยี่ห้อ อีซูซุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(54,470)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถกระดกหน้า9 ยี่ห้อ ยันม่าร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(18,650)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(952.46)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (50,160)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร(วิธีเฉพาะเจาะจง) 2 รายการ เป็นเงิน 2,038.60 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(70,090)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 28,800.-บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,540 บาท

ประกาศผู้เสนอราคา สำหรับการจัดจ้างทำกระเป๋าผ้าเมืองพร้อมสกรีน โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลชุมชนแขวงนครพิงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จัดจ้าง ค่าบำรุงรักษาและซ่อแซม จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(45,940)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(17,690)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (75,800)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (50,160)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(842.16)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(12,150)

ประกาศผู้เสนอราคา สำหรับการจัดซื้อแบบพิมพ์การทะเบียนราษฎร จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (848.62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24,320)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14,895)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (826.95)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,061.15)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,900)

ประกาศผู้ชนะราคาเสนอราคา จัดจ้างวัสดุบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (57,000)

ประกาศผู้ชนะราคาเสนอราคา จัดจ้างวัสดุบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21,000)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ค่าถ่ายเอกสาร) จำนวน 3 รายการ  โดยวิธืเฉพาะเจาะจง (2,402)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารว่าง สำหรับการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,750)

ประกาศผู้ชเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ (4,400)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,810)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (834.59)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อน้ำดื่่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,043.39)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสนาม จำำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (105,600)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ตัน 6 ล้อ ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน ชม 83-3807 รหัสพัสดุ 002-58-0071 จำนวน 7 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเล็ก ช่วงยยาว ยี่ห้อ มาสด้า รุ่น 1300 STR ทะเบียน ชม ภ7347 จำนวน 7 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (961.81)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารว่าง สำหรับการประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องเจาะคอนกรีต ขนาดใหญ่ (ระบบไฟฟ้า) จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(936.20)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16,650)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(916.75)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,035)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง (909.42)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง (5,100)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้เสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารว่าง สำหรับการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะราคาเสนอราคา จัดจ้าง ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (92,100)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,139.25)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 12 จำนวน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉเพาะเจาะจง(1,056.43) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,075.79)