auction


ข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
แขวงนครพิงค์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14,895)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (826.95)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,061.15)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,900)

ประกาศผู้ชนะราคาเสนอราคา จัดจ้างวัสดุบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (57,000)

ประกาศผู้ชนะราคาเสนอราคา จัดจ้างวัสดุบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21,000)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ค่าถ่ายเอกสาร) จำนวน 3 รายการ  โดยวิธืเฉพาะเจาะจง (2,402)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารว่าง สำหรับการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,750)

ประกาศผู้ชเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ (4,400)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,810)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (834.59)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อน้ำดื่่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,043.39)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสนาม จำำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (105,600)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ตัน 6 ล้อ ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน ชม 83-3807 รหัสพัสดุ 002-58-0071 จำนวน 7 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเล็ก ช่วงยยาว ยี่ห้อ มาสด้า รุ่น 1300 STR ทะเบียน ชม ภ7347 จำนวน 7 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (961.81)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารว่าง สำหรับการประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องเจาะคอนกรีต ขนาดใหญ่ (ระบบไฟฟ้า) จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(936.20)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16,650)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(916.75)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,035)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง (909.42)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง (5,100)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้เสนอราคา สำหรับการจัดซื้ออาหารว่าง สำหรับการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะราคาเสนอราคา จัดจ้าง ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (92,100)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,139.25)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 12 จำนวน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉเพาะเจาะจง(1,056.43) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,075.79)