auction


ข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำนักการช่าง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างทำตรายาง จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 9,810 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อาคารฯ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดจ้างพิมพ์ตั๋วรถโดยสารประจำทาง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 20,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานกิจการฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 3,041 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 3,323 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อาคาร)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 9,940 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อาคาร)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อจ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 870 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศผู้ชนิการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 4,886 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อาคารฯ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 634 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 9,230 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 3,100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  สำหรับการจัดซื้อทรายและกระสอบทราย ฯ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 274,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนช่าง ฯ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,335 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อาคารฯ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,110 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ควบคุมอาคารฯ)

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการเป็นจำนวน 9,715 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ เป็นจำนวนเงิน 5,601 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  จำนวน 16 รายการ  เป็นเงินจำนวน 466,595.90 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงินจำนวน 4,825 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงินจำนวน 4,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 9,950 บาท (งานสถานีแห่งที่ 1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 1,450 บาท (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 70,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 3495.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนช่างสุขาฯ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3510.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนช่างสุขาฯ)

ประกาศผูชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ฝ่ายสวนสาธารณะ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสวนสาธารณะ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 ม. หน้าสถานีดับเพลิงประตูเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสวนสาธารณะ)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสวนสาธารณะ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสวนสาธารณะ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ส่วนออกแบบและก่อสร้าง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสวนสาธารณะ)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  สำหรับการจ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ใหญ่   จำนวน 8 ต้น  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 825 บาท (งานกิจการเดินฯ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 3,661.75 บาท (งานกิจการเดินรถฯ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนควบคุมอาคารและผังะเมือง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ 1,250 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการขออนุมัติค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 4,560 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  สำหรับการขออนุมัติค่าวัสดุสำนักงาน  จำนวน  6 รายการ  1,992.- บาท  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  สำหรับการขออนุมัติค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน  2  รายการ  1,892.- บาท  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการขออนุมัติค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ  4,469.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะลง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการขออนุมัติค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ  840.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างซ่อมรถตรวจการณ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 19,650 บาท (งานสถานีขนส่งแห่งที่3 )

ประกาศผู้นะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 585 บาท (งานสถานีขนส่งแห่งที่ี่ 2 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 9,990 บาท

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง เป็นเงิน 1,080 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 7,160 บาท 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน  1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 912 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมแซมรถดูดล้างท่อระบายน้ำ 7 ยี่ห้อ อีซูซุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 7,488 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรัับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน  2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นเงิน 1,950 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 4,806 บาท

ประกาศผู้าชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธะเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 1,440 บาท

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำดื่ม เค เอ็ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 520 บาท

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวธิีเฉพาะเจาะ เป็นเงิน 7,380 บาท

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำดื่ม เค เอ็ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นเงิน 485 บาท

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำดื่ม เค เอ็ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 200 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง เป็นเงิน 43,046.10 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสวนสาธารณะ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างช่อมแซมรถบรรทุก 4 ล้อ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกนำ้ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสวนสาธารณะ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสวนสุขภาพบ้านเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสวนสาธารณะ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ราคา 4,945 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ราคา 4,680 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง