auction


ข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สำนักการศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถทะเบียน 40-0347 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมานิทรรศการภาพเขียนสีน้ำ โครงการจัดกิจกรรมห้องสมุดศาลาแดง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารกลางวัน โครงการจัดกิจกรรมห้องสมุดศาลาแดง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำโล่รางวัล โครงการจัดกิจกรรมห้องสมุดศาลาแดง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดกิจกรรมห้องสมุด ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ฯ โดยวิธีเฉพาะจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดนตรีโฟล์ซอง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำใบประกาศนียบัตร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึก จำนวน 85 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดจ้างซอมเครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำขบวนแห่โคมไฟวิสาขบูชา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 4 รายกาาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถโดยสารส่วนบุคคล จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในโครงการจัดงานวันวิสาขบูชา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้โครงการ โดยวิธีเฉพาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่รางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะราคาโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง(ปรับปรุงอาคารสำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ)

ประกาศผู้ชนะราคาโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย(ปรับปรุงอาคารสำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในโครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมเครื่องดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อบัญชีเรียกชื่อบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและสมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย ตามโครงการปรับปรุงและจัดการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯ

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำซุ้มทางเดินรูปเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกิจกรรมการทำกระปุกออมสินปูนปาสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกิจกรรมการทำกระปุงออมสินปูนปาสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องประกอบอาหารและวัสดุประกอบกิจกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมถนนสายน้ำ งานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบวงสรวงบูชาเศียรท้าวกบิลพรหม งานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่

ประกาผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลุสัญญาณ งานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2561

ประกาผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลุสัญญาณ งานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ (ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น อาคารเรียนเมตตาจิตโต)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง(ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำภายในอาคาร 5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวารสารห้องสมุดในสำนักงานเทศบาล เดือน เมษยน 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวารสารห้องสมุดเทศบาล เดือน เมษยน 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าเครื่องเสียงในการจัดกิจกรรมตามโครงการฮอมปอยฮ้อยใจ๋ส่งปี้ใหญ่ไปโฮงเฮียน จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างทำป้ายไวนิล ตามโครงการฮอมปอยฮ้อยใจ๋ ส่งปี้ใหญ่ไปโฮงเฮียน จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องไทยทานในการจัดกิจกรรมตามโครงการฮอมปอยฮ้อยใจ๋ส่งปี้ใหญ่ไปโฮงเฮียน จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าที่ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฮอมปอยฮ้อยใจ๋ส่งปี้ใหญ่ไปโฮงเฮียน จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฮอมปอยฮ้อยใจ๋ ส่งปี้ใหญ่ไปโฮงเฮียน จำนวน 18 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซิ์้อกระสอบถุงปุ๋ย งานประเพณีสงกรานต์เชียใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการค่ายคุณธรรมจริยะรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบประกาศเกียรติบัตร โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 18 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง