ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนเทศบาลนครเชียงใหม่
ชื่อเนื้อหา อาจารย์ผู้จัดทำ ลิงค์ดาวน์โหลด วันที่เผยแพร่เนื้อหา

การพัฒนาการเรียนรู้โดยการเรียนแบบร่วมมือวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตและพืช

อ.พรรณงาม โควานนท์
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนชัย
Link 8 ธันวาคม 2557

รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

อ.พรรณงาม โควานนท์
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนชัย
Link 5 สิงหาคม 2558

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

เรื่อง กรด เบส โดยใช้ Rummy Card Game

อ.พรรณงาม โควานนท์
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนชัย
Link 7 สิงหาคม 2557
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ธาตุ โดยใช้เกมบิงโกตารางธาตุ
อ.พรรณงาม โควานนท์
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนชัย
Link 24 มิถุนายน 2558

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบร่างกายมนุษย์

โดยใช้บทบาทสมุติจากสื่อชุดมหัศจรรย์แห่งร่างกาย

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

อ.พรรณงาม โควานนท์
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนชัย
Link 10 กุมภาพันธ์ 2558

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะ

การคิดขั้นสูง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อ.พรรณงาม โควานนท์
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนชัย
Link 2 มีนาคม 2558

รายงานผลการใช้สื่อประสมเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิทยาศาสตร์

เรื่องระบบร่างกายมนุษย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

อ.พรรณงาม โควานนท์
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนชัย
Link  5 กันยายน 2557
หนังสืออ่านนอกเวลา : ระบบขับถ่าย
อ.พรรณงาม โควานนท์
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนชัย
Link 4 มีนาคม 2559
หนังสืออ่านนอกเวลา : ระบบโครงร่าง อ.พรรณงาม โควานนท์
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนชัย
Link 4 มีนาคม 2559
หนังสืออ่านนอกเวลา : ระบบย่อยอาหาร อ.พรรณงาม โควานนท์
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนชัย
Link 4 มีนาคม 2559
หนังสืออ่านนอกเวลา : ระบบหมุนเวียนเลือด อ.พรรณงาม โควานนท์
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนชัย
Link 4 มีนาคม 2559
หนังสืออ่านนอกเวลา : ระบบหายใจ อ.พรรณงาม โควานนท์
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนชัย
Link 4 มีนาคม 2559
เรื่อง อาเซียน
อ.กมลชนก หมัดตะเทวี
โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม
Link1 15 ตุลาคม 2557
เรื่อง ผักพื้นบ้าน
อ.อาภาภรณ์ วงศ์คำจันทร์
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
 Link1 15 ตุลาคม 2557
เรื่อง การบวก - การลบจำนวนเต็ม
อ.ชัยกิจ ตื้อยศ
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
Link1 15 ตุลาคม 2557
เรื่อง My Favorite Song 1-2
อ.มาริณี มหาคุณวงศ์
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
Link1 Link2 15 ตุลาคม 2557
เรื่อง การละเล่นพื้นบ้านของไทย
อ.ธัญพร สิทธิโม่ง
โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ
 Link1 15 ตุลาคม 2557
เรื่อง Fun with color อ.สุนารี ขัตตะนัน
โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ
Link1 15 ตุลาคม 2557
เรื่อง เรียนรู้พืชผักสวนครัว อ.ศิริกุล ยาวิไชย
โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ
Link1 15 ตุลาคม 2557
เรื่อง ทักษะจำนวนแสนสนุก
อ.มนท์วิภา งดงาม
โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ
Link1 15 ตุลาคม 2557  
เรื่อง การอ่าน และการเขียนคำพื้นฐาน อ.กาญจนา โพธิลักษณ์
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
Link1 15 ตุลาคม 2557  
เรื่อง น้ำเอยน้ำใจ อ.สุพัตรา เกษมเรืองวิชช์
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
Link1 15 ตุลาคม 2557  
เรื่อง ตามฮีตโตยฮอย ตุงล้านนาผะหญ๋าคนเมือง
**โครงงานนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
เล่มใหญ่ เล่มเล็ก
แผ่นพับ
15 ตุลาคม 2557
เรื่อง บทอาขยาน อ.เนตรดาว กาญจนะ
โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง
 Link1 15 ตุลาคม 2557  
เรื่อง ระบบย่อยอาหาร อ.อนุโชติ ชัยชะนะ
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
Link1 15 ตุลาคม 2557  
เรื่อง Countable and Uncountable อ.พรรณี เนตรตระสูตร
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
Link1 15 ตุลาคม 2557  
เรื่อง รูปทรงเรขาคณิตสามมิติ
อ.กัลยา พุ่มพวง
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
Link1 15 ตุลาคม 2557
เรื่อง กลอนสุภาพ
อ.เศวต มาพวง
โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่่นเงินกอง
 Link1 15 ตุลาคม 2557  
เรื่อง  Malee and To To
อ.จิณณ์ณิตา ปัญติ
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
Link1 15 ตุลาคม 2557  

         

             คำอธิบาย : การใช้งานหนังสืออิเลกทรอนิกส์ให้ผู้ใช้งานทำการดาวน์โหลดไฟล์ไปเก็บใว้ที่ เครื่องก่อน โดยไฟล์ที่ได้จะอยู่ในรูปแบบ *.zip สามารถทำการแตกไฟล์โดยใช้โปรแกรมดังต่อไปนี้  winrar winzip หรือ 7zip จะได้ไฟล์ประเภท *.exe ซึ่งสามารถทำการเปิดเพื่อใช้งานได้ทันที