ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเกษตรในเมือง แหล่งอาหารเพื่อชุมชนจากปุ๋ยอินทรีย์


31 กรกฎาคม 2563 33
กิจกรรมเกษตรในเมือง แหล่งอาหารเพื่อชุมชนจากปุ๋ยอินทรีย์
- เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเกษตรในเมือง แหล่งอาหารเพี่อชุมชนจากปุ๋ยอินทรีย์ ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม แจกพันธุ์กล้าไม้ แจกปุ๋ยอินทรีย์ แจกผลผลิตจากแปลงเกษตร และกิจกรรมปลูกข้าวในเมือง โอกาสนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ปลัดเทศบาล ประชาชนและนักเรียน นักศึกษา ร่วมปลูกข้าวในแปลงนา เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตรสำหรับแจกจ่ายให้ประชาชน ณ สวนล้านนา ร.9
-----เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนล้านนา ร.9 เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในการคัดแยกขยะ จากกิ่งไม้ ใบไม้ นำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ แจกจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ เป็นการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงได้พัฒนาและต่อยอดพื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ และทำการปลูกผักอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมให้ชาวชุมชนในเขตเทศบาลฯ ปลูกผักไว้ทานเอง ลดการใช้สารเคมี ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายครอบครัวต้องประสบปัญหาจากโรคโควิด – 19 จึงหันมาปลูกเกษตรอินทรีย์ไว้รับประทานกันในครอบครัวมากขึ้น เป็นการลดรายจ่าย งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จึงจัดทำโครงการศูนย์เกษตรกรเรียนรู้และผลิตผลทางการเกษตรสำหรับประชาชน เพื่อต่อสู้กับโรคโควิด-19 ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป.
   
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่