ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > คลังความรู้ > ทำเนียบครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ครูภูมิปัญญาด้านคุณธรรมและจริยธรรม


02 สิงหาคม 2565 1,147

พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ
เกิดวันที่ 7 ตุลาคม 2505 อายุ 61 ปี
ที่อยู่ 100 วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 061-4032581
อาชีปัจจุบัน พระสงฆ์
วิชาความรู้    
-การจัดการองค์กร
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย อ.เชียงแสนจ.เชียงราย
- นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดป่าสักน้อย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
- มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่วัดปงสนุก จ.เชียงราย
- มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมธีวุฒิกร จ.ลำพูน
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
- ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
- เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ ตั้งแต่ปี 2535-ปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจธ พ.ศ.2545-2546
- ผู้บริหารศูนย์การเรียนสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ
- ที่ปรึกษากลุ่มคลัสเตอร์เครื่องเงินวัวลาย
รางวัลที่เคยได้รับ
- ชุมชนดีเด่นด้านการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรรมเครื่องเงิน
ร.ต.ท.ไชยพล แสนมโน
เกิดวันที่ 26 กันยายน 2485 อายุ 79 ปี
ที่อยู่ 91/2 ถ.นันทาราม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 089-552-1540
อาชีพปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ
วิชาความรู้
    - กองทุนชุมชนวัดนันทาราม
ประวัติการทำงาน
    - เป็นผู้นำในชุมชน
    - เป็นประธานชุมชนวัดนันทาราม
    - เป็นประธานกองทุนระดับตำบลหายยา
    - เป็นประธานประชารัฐ
รางวัลที่เคยได้รับ
    - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
    - เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่
    - ได้รับรางวัลชนะเลิศ กองทุนหมู่บ้านดีเด่น ระดับชุมชน ประจำปี
             2554
พรรณงาม สมณา
เกิดวันที่  3  พฤศจิกายน  2495  อายุ 71 ปี                                                                         
ที่อยู่ 78 ชุมชน 5 ธันวา ถ.วัวลาย ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-2357051 , 091-8514750
อาชีพปัจจุบัน นักพัฒนาอิสระ
วิชาความรู้    
    - นวดแผนไทย
    - การจัดการสวัสดิการชุมชน
    - งานจากไม้ไผ่
    - แพทย์พื้นบ้าน
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนป่าคา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - ปริญญาตรี สถาบันอาศรมศิลป์
ประวัติการทำงาน
    - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
- ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีชุมชน 5 ธันวา
- กรรมการชุมชน 5 ธันวา
- ประธานกองทุนชุมชน 5 ธันวา
- ประธานเครือข่ายผู้หญิงภาคเหนือ
ประวัติการทำงาน(ต่อ)
- สมาชิกและที่ปรึกษาสมัชชาพลเมืองเชียงใหม่จัดการตนเอง
- คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 1
รางวัลที่เคยได้รับ
- ผู้หญิงมหัศจรรย์แห่งปี 2558 จากกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับห้าง
             โรบินสัน
    - ศิษย์เก่าดีเด่น  ประจำปี 2559 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
    - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี                  
             เมืองเชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา

นางภาวิณี  มหากันธา
เกิดวันที่  11  มีนาคม 2502 อายุ 65 ปี                                                                                 
ที่อยู่ 118/1  ถ.เจริญเมือง ซ.1 ต.วัดเกต  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 086-9179847  
อาชีพปัจจุบัน ประธานชุมชน
วิชาความรู้    
    - สวัสดิการชุมชน
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
ประวัติการทำงาน
    - ผู้ช่วยกุ๊ก
    - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บริษัทนิวซิตี้
    - ประธานชุมชนวัดเกต
    - สมาชิกเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่
    - ร่วมฟื้นประเพณีการล่องสะเปา ลอยเคราะห์กับประชาชนย่าน             
             วัดเกต
รางวัลที่เคยได้รับ
    - ประกาศนียบัตรการอบรมจากสถาบันต่างๆ เช่น สถาบันด้าน
             อาหาร และกระทรวงยุติธรรม
นายสมชัย  อำลาพิศ
เกิดวันที่ 7 กันยายน 2486  อายุ 80  ปี                                                                   
ที่อยู่  45/2 ถ.ศรีปิงเมือง ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 086-1177092  
อาชีพปัจจุบัน รับจ้าง
วิชาความรู้    
    - กองทุนหมู่บ้าน
ประวัติการศึกษา
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - ทำงานด้านกองทุนหมู่บ้านมาเป็นเวลากว่า 14 ปี
นายสว่าง  หมื่นแสน
เกิดวันที่ 21 ตุลาคม 2485  อายุ 81 ปี                                                                                                     
ที่อยู่  30/1 ถ.ศรีปิงเมือง ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 089-2660786  
อาชีพปัจจุบัน ค้าขาย
วิชาความรู้    
    - กองทุนหมู่บ้าน
    - การเกษตร
    - ศาสนพิธีแบบล้านนา
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านไร่ดง ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมป่าซาง จ.ลำพูน
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนการช่างเชียงใหม่
    - ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - องค์การเหมืองแร่สะเมิง
    - งานเครื่องกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
    - พนักงานครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
    - พนักงานครู เทศบาลนครเชียงใหม่
รางวัลที่เคยได้รับ
    - ครูดีเด่นประจำปี 2553 จากเทศบาลนครเชียงใหม่
    - ครูสอนเกษตรระดับประถมดีเด่น โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
รางวัลที่เคยได้รับ(ต่อ)    
     - เกียรติบัตรพุทธมามกบัตร จากสมเด็จพระญาณสังวรฯ
    - รางวัลการประกวดสื่อการเรียนกลุ่มสปช. ประจำปี 2531
    - รางวัลการประกวดสื่อการเรียนกลุ่มกพอ. ประจำปี 2531
    - เกียรติบัตรกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2532
    - เกียรติบัตรในการปฏิบัติราชการด้วยความขยันขันแข็ง ประจำปี 2536
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่