ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

อบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกต่อต้านทุจริตแก่พนักงานเทศบาลฯ เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


26 มิถุนายน 2563 80
อบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกต่อต้านทุจริตแก่พนักงานเทศบาลฯ เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการ อบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต โดยมี นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบ กฏหมาย พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่สั่งสมติดต่อกันมานาน ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคงของประเทศ โดยใช้แนวทางการปลุกจิตสำนึก สร้างความตระหนักรู้ ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นพัฒนาหลักจริยธรรมเป็นสาระสำคัญ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้เป็นไปเป็นแนวทาง ปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง โดยมีพนักงานเทศบาลเข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน และได้รับความรู้จาก นายรุ่งโรจน์ สุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฏหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้มาถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่