ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ขอความร่วมมือเจ้าของโรงแรมและสถานบริการกวดขันการใช้บริการของเยาวชนในวันวาเลนไทน์


14 กุมภาพันธ์ 2563 180
เรียน เจ้าของ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมทุกแห่ง
---ด้วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563เป็นวันวาเลนไทน์ซึ่งผู้ประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม อาจมีการจัดกิจกรรมรื่นเริง และเชิญชวนเข้าไปใช้บริการและร่วมกิจกรรม โดยผู้จัดงานจะมีวิธีการดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนมากขึ้น และในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวก็อาจมีการกระทำการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น ค้าประเวณี การทะเลาะวิวาท การทำร้ายร่างการ การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์การลักลอบเสพสารเสพติด และการแสดงที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมดูแลสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงวันวาเลนไทน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชน 
--อำเภอเมืองเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือสถานประกอบธุรกิจโรงแรมทุกแห่ง ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการบันทึกรายการต่างๆ เกี่ยวกับผู้พักและจำนวนผู้พักในแต่ละห้องลงในบัตรทะเบียนผู้พัก(ร.ร.3) ในทันที่ที่มีการเข้าพักและหากผู้พักมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และเข้าพักตามลำพัง ให้ผู้จัดการหรือผู้แทนลงลายมือชื่อกำกับมาตรา 35 การส่งสำเนาทะเบียนผู้พัก(ร.ร4)ในแต่ละวันไปให้นายทะเบียนทุกสัปดาห์ตามาตรา36การดูแลไม่ให้บุคคลหลบซ่อนหรือมั่วสุมในเขตโรงแรมในลักษณะอันควรเชื่อว่าจะก่อความไม่สงบขึ้นในบ้านเมืองหรือจะมีการกระทำความผิดอาญาขึ้นในโรงแรมและแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ทราบโดยทันทีในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีหรือได้มีการหลบซ่อนหรือมั่วสุมหรือกระทำความผิดอาญาขึ้นในโรงแรมตามาตรา38และการปฏิเสธไม่รับบุคคลที่ประสงค์จะเข้าพักในโรงแรมกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าบุคคลนั้นจะเข้าไปหลบซ่อนมั่วสุมหรือกระทำการใดอันเป็นความผิดอาญาขึ้นในโรงแรมตามมาตรา 39 รวมทั้งให้ตรวจสอบระบบความปลอดภัยภายในอาคารและกำชับผู้จัดการโรงแรมให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ให้เจ้าของโรงแรมและสถานบริการกวดขันการใช้บริการของเยาวชนในวันวาเลนไทน์.

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่