ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

การแสดงตนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


25 กันยายน 2562 581
การแสดงตนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่เดิมมาแสดงตน ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของการดำรงชีวิตอยู่ และพักอาศัยในเขตเทศบาลเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2562 บริเวณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 อาคาร 5 และทุกแขวง (แขวงนครพิงค์ แขวงเม็งราย แขวงศรีวิชัย แขวงกาวิละ)ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 053 259 175
**สำหรับการแสดงตนในครั้งนี้ หากผู้สูงอายุและคนพิการ ท่านใดที่ไม่มาแสดงตนตามกำหนดระยะเวลา เทศบาลนครเชียงใหม่ จะชะลอการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2563 จนกว่าจะมีการแสดงตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ได้แนบเอกสารและรายละเอียดสำคัญให้ทุกท่านได้ศึกษา ตามเอกสารที่แนบมาค่ะ





Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   - ข้อมูลทั่วไป   - บุคลากร   - หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   - ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   - ประกาศราคากลาง   - ประกาศสมัครงาน   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่