ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2567


09 กรกฎาคม 2567 36
 
 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรวิชญ์ ธีรสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2567 ผลงาน "การพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า สู่การเป็น คลองสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข"  
 
โดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้รับชมวีดีทัศน์ข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนา และแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า สู่การเป็น คลองสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข ของจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นได้ถามตอบ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และประโยชน์ต่อประชาชน นอกจากนี้ยังได้ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงาน ณ ชุมชนริมคลองแม่ข่า สะพานระแกง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   - แผนพัฒนาการศึกษา   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่