ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม Mae Kha Talk ครั้งที่ 3 แถลงข่าวการจัดกิจกรรม "Mae Kha Walk Rally 2023"


19 พฤศจิกายน 2566 47
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรวิชญ์ ธีรสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม Mae Kha Talk ครั้งที่ 3 แถลงข่าวการจัดกิจกรรม "Mae Kha Walk Rally 2023" โดย โครงการ การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แม่ข่าและลำน้ำสาขาอย่างยั่งยืนภายใต้ชุดโครงการ "การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ในแนวทางเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ” 
 
โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน (ภาคเหนือ) ผู้แทนจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยริมคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา นักวิจัยหัวหน้าโครงการฯ ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาคลองแม่ข่า ตัวแทนผู้ประกอบการในชุมชนริมคลองแม่ข่า ผู้แทนจากภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ สะพานระแกง ริมคลองแม่ข่า อำเภอเมืองเชียงใหม่

#เทศบาลนครเชียงใหม่  
#ChiangMaiMunicipality
#คลองแม่ข่า

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   - แผนพัฒนาการศึกษา   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่