ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครเชียงใหม่ครั้งที่ 2/2566


19 กันยายน 2566 55
วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครเชียงใหม่ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครเชียงใหม่ครั้งที่ 1/2566 การต่อสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ การกำหนดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ระยะเวลาให้เช่า อัตราค่าเช่า ค่าตอบแทนการทำสัญญาเช่า ค่าตอบแทนการโอนสิทธิ และค่าตอบแทนการให้เช่าช่วง โดยมี นางบงกช ตุวานนท์ ประธานสภาเทศบาล นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล นางบุษบา สหกิจวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักคลัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอัญชัญ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   - แผนพัฒนาการศึกษา   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่