ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

รประชุมเตรียมการจัดงานตามโครงการเปิดบ้านวิชาการ เชียงใหม่นครแห่งความสุขของการเรียนรู้ ChiangMai The Happy City of Learning ประจำปีงบประมาณ 2566


19 กันยายน 2566 99
วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมาย นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานตามโครงการเปิดบ้านวิชาการ เชียงใหม่นครแห่งความสุขของการเรียนรู้  ChiangMai The Happy City of Learning ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายภัฏ ฉิมพาลี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง ปลัดเทศบาล นายไพฑูล ปั้นแก้ว ผู้อำนวยการศึกษา นางสาวดาริกา เตชะวัง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวณภัชภา กองไชย ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผู้อำนวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมบัวระวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่

โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดจัดขึ้นใน 
วันที่ 22-23 กันยายน 2566 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   - แผนพัฒนาการศึกษา   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่