ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

การติดตั้งบ่อพักสายไฟฟ้าในพื้นที่คูเมืองด้านใน - ด้านนอก และ จุดที่อยู่กลางเมือง


19 กันยายน 2566 79
 การติดตั้งบ่อพักสายไฟฟ้าในพื้นที่คูเมืองด้านใน - ด้านนอก และ จุดที่อยู่กลางเมือง ซึ่งเป็นการดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อมีการคืนพื้นผิวการจราจรให้รถใช้เส้นทางแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาถำคจะให้ผู้รับจ้างตรวจสอบความเรียบร้อย และ หากพบจุดที่มีปัญหา เช่น แผ่นเหล็กเคลื่อน หรือ ถนนยุบตัว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเร่งเข้าดำเนินการแก้ไขโดยทันที เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง

จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบโดยทั่วกัน

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   - แผนพัฒนาการศึกษา   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่