ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ รับใบประกาศเกียรติบัตรในด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด


18 กันยายน 2566 73
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ รับใบประกาศเกียรติบัตรในด้าวีวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิด และรับใบประกาศเกียรติบัตร หน่วยงานดีเด่นทางด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพจิต และยาเสพติด ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น รวมทั้งเพื่อให้ บุคลากรด้านสาธารณสุข และเครือข่ายทั้งระดับตำบล ระดับอำเภอและระดับจังหวัดได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การดำเนินงานกา รป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและสุขภาพจิต 
 
โดยมี นายชาย ถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข    และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   - แผนพัฒนาการศึกษา   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่