ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ 7


18 กันยายน 2566 285

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งว่า สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ได้ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 1 - 12 และเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน ได้ขับเคลื่อนงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ เข้าสู่ปีที่ 7 ในปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ให้อาชีพครูเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน สังคม และมีสุขภาพที่ดีมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ซึ่งสังคมภาคประชาสังคมได้ชื่นชมเป็นอย่างมากต่อแนวปฏิบัติที่สนับสนุนให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ปลอดอบายมุข เหล้า เบียร์ บุหรี่ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ดังนั้น สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจึงขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยในฐานะคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานการศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ ให้รณรงค์จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ขอให้ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน และสังคมต่อไป

ในการนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในสังกัด จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ขอให้ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   - แผนพัฒนาการศึกษา   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่