ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ รับมอบประกาศนียบัตร “หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อบริการประชาชน”


16 กันยายน 2566 37
วันที่ 15 กันยายน 2566 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เข้ารับมอบประกาศนียบัตร “หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อบริการประชาชน” ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
 
แอปพลิเคชันรับแจ้งปัญหา Traffy Fondue ภายใต้ชื่อ “จ้วยกั๋นผ่อ” ของเทศบาลนครเชียงใหม่ เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นการนำเทคโนโลยีที่ประชาชนมีความคุ้นเคยมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของระบบราชการในการรับและจัดการปัญหาต่างๆ ของเมือง โดยเป็นการลดขั้นตอนการแจ้งปัญหาของประชาชน อำนวยความสะดวกในการแจ้งปัญหา และสามารถติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาได้ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชาชน ขับเคลื่อนเมืองไปด้วยกันด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย และง่ายต่อการใช้งาน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่ กับ ห้องปฏิบัติการระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) เพื่อเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรับแจ้งปัญหาต่างๆ ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยผู้แจ้งสามารถแจ้งปัญหา และติดตามผลในการแก้ไขปัญหาได้ผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
“จ้วยกั๋นผ่อ” เป็นภาษาเหนือ (คำเมือง) แปลว่า “ช่วยกันดู” เพื่อสื่อความหมายถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแจ้งปัญหาต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาด ปลอดภัย ของบ้านเมือง

โดยสถิติการใช้งานแอปพลิเคชัน Traffy Fondue “จ้วยกั๋นผ่อ” ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 - 16 กันยายน 2566 มีจำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้ง 2,062 เรื่อง แล้วเสร็จ 1,672 เรื่อง คิดเป็น 88% และอยู่ระหว่างดำเนินการ 206 เรื่อง

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้งานแอปพลิเคชันรับแจ้งปัญหา Traffy Fondue ภายใต้ชื่อ “จ้วยกั๋นผ่อ” ของเทศบาลนครเชียงใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้ที่ https://landing.traffy.in.th?key=IgObovBC

โดยในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รศ.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการใช้งาน Traffy Fondue แก้ปัญหาระดับเส้นเลือดฝอย กรุงเทพมหานคร” และ นายวสันต์ ภัทรอธิคม ผู้อำนวยการหน่วยบริการนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเมือง สวทช. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ที่มาและผลความสำเร็จในการดำเนินงานที่ผ่านมาในการขยายผล Traffy Fondue (ทราฟฟี่ ฟองดูว์) แพลตฟอร์มรับร้องเรียนปัญหาเมือง”
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่