ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนประจำปี 2566


16 กันยายน 2566 25
วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09:00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนประจำปี 2566
 
เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการขับเคลื่อนของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) และขับเคลื่อน พุทธศักราช 2560 จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักการทำงานเป็นทีมและปรับตัวในสังคมที่หลากหลาย มีความรู้ความเข้าใจพร้อมเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการดำเนินชีวิตได้ โดยมี นายไพฑูล ปั้นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาวดาริกา เตชะวัง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะครู สภานักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม ณ บัฟฟาโล่ ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangmaiMunicipality
#สำนักการศึกษา
#สภาเด็ก
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่