ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

การประชุมเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนแขวงศรีวิชัย ครั้งที่ 12/2566 ประจำเดือนกันยายน 2566


14 กันยายน 2566 127
วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนแขวงศรีวิชัย ครั้งที่ 12 /2566 ประจำเดือนกันยายน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของเทศบาลนครเชียงใหม่ให้แก่ชุมชน รวมถึงรับฟังปัญหา และรายงานผลการติดตามคำร้องเพื่อรับบริการสาธารณะในชุมชนแขวงศรีวิชัย 
 
ในการประชุมดังกล่าวมี นางบงกช ตุวานนท์ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล แขวงศรีวิชัย นายพิศาล พันธุ์เสนีย์ ผู้อำนวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม นางสาวอุมาทิพย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 จุดบริการประชาชน (สำนักงานแขวงศรีวิชัยเดิม) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality
#แขวงศรีวิชัย
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   - แผนพัฒนาการศึกษา   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่