ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2566


07 มิถุนายน 2566 22

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2566 เพื่อประชุมและมอบหมายหน้าที่ในการจัดกิจกรรมแสดงธรรมเทศนา เมตตาแสดงธรรมโดย พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร กิจกรรมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่และสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ และรับทราบผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ตลอดจน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่