ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่จัดหน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในพื้นที่แขวงนครพิงค์และแขวงศรีวิชัย


18 มีนาคม 2566 29
วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ และ นางสาวรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพพื้นที่แขวงนครพิงค์และแขวงศรีวิชัย ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก ประจำปี 2566 และในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ จำนวน 213 คน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล แขวงนครพิงค์และแขวงศรีวิชัย ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่จุดให้บริการตรวจสุขภาพดังกล่าว ณ วัดบ้านท่อ และ ลานจอดรถจุดบริการประชาชนแขวงศรีวิชัย
    </div>

   </div>
   <div class=
 • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่