ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิสภา


16 มีนาคม 2566 10
วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 9.50 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิสภา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงาน งบประมาณและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนของสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
ทั้งนี้ทางส่วนการโยธา สำนักช่าง ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความปลอดภัยทางการจราจรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีการบรรยายงานวิเคราะห์และระบบสื่อสาร งานสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร เพื่อเสริมความปลอดภัยทางถนน ควบคุมสัญญาณไฟจราจรในเขตเมือง โดยใช้ ATC ในการดูแลระบบ เพิ่มกล้องวงจรปิดเพื่อลดอาชญากรรม ทำงานร่วมกับตำรวจในการกวดขันวินัยจราจร วิเคราะห์ภาพถ่ายและระบบในการดูแลคดีความต่างๆ ควบคุมจัดการปริมาณรถในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ให้สัมพันธ์กันทุกแยก พัฒนาระบบไร้สายส่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการจราจร ให้สะดวกปลอดภัยและทันสมัย
หลังจากนั้นทางคณะกรรมาธิการปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิสภา ได้มีการชื่นชมการทำงานของทางเทศบาลนครเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการทำงานในด้านต่างๆ แนะนำการทำงานการบริหารงบประมาณให้ครบทุกด้าน การท่องเที่ยวปลอดภัย การลดอุบัติเหตุโดยใช้องค์ประกอบในทางสถิติ
โดยมีนายวีรวิชญ์ ธีรสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นางสุทารัตน์ อรุณบรรเจิดกุล นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ว่าที่ร.ต.เกียรติศักดิ์ เพียรผลดีสกุล ผู้อำนวยการส่วนการโยธา นางสาวดารารัตน์ พงศ์รัตนามาน ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายวรเชษฐ์ ไชยหล้า หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางสาวปริศนา ธาติ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมต้อนรับในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอื้องคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangmaiMunicipality
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่