ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2566


31 มกราคม 2566 1,369
เทศบาลนครเชียงใหม่ โดย นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กำหนดออกตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนตามหลักประกันสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีกำหนดการลงพื้นที่ ดังนี้
 

แขวงกาวิละ

 
 

แขวงเม็งราย

 
 

แขวงนครพิงค์

 
 

แขวงศรีวิชัย

 

หมายเหตุ
1. เริ่มตรวจเวลา 07.00 - 11.00 น. ตามสถานที่ดังกล่าว
2. ผู้ที่ตรวจสุขภาพให้งดน้ำงดอาหาร 12 ชั่วโมง หรืองดน้ำงดอาหารหลัง 20.00 น.
3. โปรดเตรียม สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อตรวจสุขภาพ อย่างละ 1 ชุด
 
 

ผู้มีสิทธิในการตรวจสุขภาพ


1. อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. เป็นผู้มีสิทธิบัตรทอง
3. มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
 
 

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ


1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
2. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR)
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
5. ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinin)
6. ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT, ALP)
7. ตรวจระดับกรดยูริค/โรคเกาต์ (Uric Acid)
8. ตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urine Analysis)
9. ตรวจความหนาแน่นของกระดูก (Bone Mass Density)
10. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
11. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
12. บริการตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย
13. บริการตรวจวัดสมรรถภาพร่างกาย
 
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครเชียงใหม่
โทร.
0 5325 9124
0 5325 9410
ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์
โทร.
08 1595 7922
0 5327 0145-50
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่