ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ตามโครงการพัฒนากลุ่มประสานงานวิชาการการจัดการศึกษา ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1


30 มกราคม 2566 18
 
วันที่ 30 มกราคม 2566 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ตามโครงการพัฒนากลุ่มประสานงานวิชาการการจัดการศึกษา ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 เพื่อให้ได้แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเวทีทางวิชาการในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา ให้คำปรึกษา เสนอแนะทางการบริหารจัดการด้านวิชาการ นิเทศเยี่ยมชมดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดวิธีปฏิบัติและประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการในทุกระดับ อันจะประสานสัมพันธ์การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ให้ได้มาตรฐาน โดยมี นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล นายไพฑูล ปั้นแก้ว ผู้อำนวยการสำนัการศึกษา นางสาวดาริกา เตชะวัง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวณภัชภา กองไชย ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา นางสาวดารารัตน์ พงษ์รัตนามาน ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล คณะครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ในโอกาสนี้ ได้มีการมอบวุฒิบัตรให้แก่คณะกรรมการประสานงานวิชาการ ตามโครงการพัฒนากลุ่มประสานงานวิชาการการจัดการศึกษา ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality
#สำนักการศึกษา
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่