ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสลงพื้นที่ถนนนิมมานเหมินท์เพื่อติดตามโครงการพัฒนาเมือ การจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร และการพัฒนาคลองแม่ข่า


24 พฤศจิกายน 2565 16
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะในโอกาสที่ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองและการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในพื้นที่ถนนนิมมานเหมินท์ ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดำเนินการเพื่อให้ถนนนิมมานเหมินท์เป็นเมืองอัจฉริยะ “Smart Nimman” สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Living) ประชากรอัจฉริยะ (Smart People) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Economy) คมนาคมอัจฉริยะ (Smart Mobility) และสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ จะดำเนินการปรับปรุงสาธารณูปโภคบนถนนนิมมานเหมินท์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ได้ลงพื้นที่บริเวณคลองแม่ข่าสะพานระแกง เพื่อติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสียสองฝั่งคลองแม่ข่าพร้อมปรับภูมิทัศน์ ระยะที่ 1 (สะพานระแกง - ประตูก้อม) โดยมี นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาล นายณภัทร ประเสริฐดี ผู้อำนวยการสำนักช่าง นายเอกพันธ์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality
#คลองแม่ข่า
#ถนนนิมมานเหมินท์
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่